Biroja grāmatas

Egons Rusanovs

Versija par profesora Paula Minca dzīvi un viņa ekstraordināro krimināljustīciju

Grāmata ir trīs atsevišķu publikāciju kopums, kurās autors Dr. iur. cand. Egons Rusanovs lasītājiem piedāvā pētījumu par izcilu juristu un personību Latvijas vēsturē, tostarp par viņa mazāk pazīstamo publikāciju. Ievadā autors rosina diskusiju par mūsdienu Latvijas kriminālprocesuālajām novitātēm aktuālo notikumu un profesora Paula Minca uzskatu kontekstā. Turpinājumā lasītājiem tiek piedāvāta versija par P. Minca biogrāfijas nozīmīgākajiem faktiem. Visbeidzot − vairāk nekā pirms simts gadiem Rīgā iespiestās P. Minca grāmatas «Extraordinäre Strafjustiz: rechtsgeschichtlichen Studien» (Ekstraordinārā krimināljustīcija: tiesību vēstures studijas) sešu nodaļu tulkojums no vācu valodas ar lasītājam nepieciešamiem paskaidrojumiem, kas dizainiski uztverama kā atsevišķa grāmata.

Kā norādījis viens no grāmatas priekšvārda autoriem Dr. hist. profesors Harijs Tumans, «mūsu kultūras krātuvei no aizmirstības tiek atgriezts viens vārds un viens darbs. Dramatiskie un vētrainie XX gs. notikumi ne tikai salauza daudzus jo daudzus likteņus, bet arī deformēja vēsturisko atmiņu, no kuras izkrita vesela plejāde vārdu un darbu, kas nebija tīkami sarkanajam režīmam. Pagājuši jau trīsdesmit gadi, bet mēs joprojām turpinām apzināt zaudējumus un atgūt atmiņu par cilvēkiem un viņu veikumu. Tādēļ ir liels prieks, ka ar šo darbu mūsu kultūras atmiņai pilnā mērā tiek atgriezts vēl viens cilvēks un viņa veikums.»

Profesors Pauls Mincs (1868–1941) bija viens no starpkaru perioda (1918–1940) Latvijas juristiem – izcils krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību teorētiķis un pasniedzējs, zvērināts advokāts un visnotaļ vispusīgi aktīvs sabiedrības loceklis. Par nopelniem zinātniskajā un profesionālajā darbā profesors bija saņēmis arī dažādus apbalvojumus. Viņš aktīvi iesaistījās sabiedriskajos un politiskajos procesos, veica nozīmīgus zinātniskus pētījumus, mācīja jauno juristu paaudzes, bija atzīts un atpazīstams tiesību eksperts ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā mērogā. Tādējādi P. Mincs ar savu zinātnisko darbību sniedza neizmērojamu ieguldījumu tiesiskās domas izveidē Latvijas Republikā starpkaru periodā, un viņa zinātniskā ietekme turpinās arī mūsdienās.

Savukārt grāmatas priekšvārda autore Dr. iur. profesore Sanita Osipova uzsvērusi, ka grāmata aicina mācīties no pagātnes kļūdām un nepakļaut personas prettiesiskiem procesiem. «Visupirms, tā lasītājam atklāj sava veida Zeitgeist jeb laika garu, jo vēsta par darbīgu, piesātinātu un traģisku izcila jurista mūžu. Turklāt vismaz man bija pārsteigums P. Minca pirms vairāk nekā simts gadiem vācu valodā sarakstītais darbs «Ekstraordinārā krimināljustīcija: tiesību vēstures studijas», kurš savu aktualitāti nav zaudējis arī šodien.»


Recenzija par grāmatu vācu valodā

Dohrn V. Egons Rusanovs: Versija par Profesora Paul[a] Minca dzīvi un viņa Ekstraordināro Krimināljusticiju [Professor Mintz’s biography and his extraordinary criminal justice]. Riga. Pauls Mincs: Ekstraordinārā Krimināljustīcija. Deutsch u. Lettisch. Herausgegeben und übersetzt von Egons Rusanovs. Riga 2021. 256 S. & 191 S. Plädoyer für eine international geregelte Strafjustiz. Paul Mintz: Extra-ordinäre Strafjustiz: Rechtsgeschichtliche Studien. OER Osteuropa Recht, 2023, Vol. 69, S. 108.–113.

Pieejams: https://doi.org/10.5771/0030-6444-2023-1


Lappuses: 448

Vāki: Cietie vāki

Izdevējs: Zvērinātu advokātu birojs «Rusanovs & Partneri»

Gads: 2021

30 EUR

Grāmatas iegāde:

Zvanot uz tālruni: +371 67273267

Citas biroja grāmatas

Herberta Pakera divu kriminālprocesa modeļu doktrīna

Autors: Egons Rusanovs un Signe Skutele

12EUR