Biroja Blogs

28.08.2024.

Atlika tikai pierakstīt PAX VOBISCUM [*] un AMEN, kā arī norādīt kādas konfesijas konsistorijai [**] aizstāvība 10 dienu laikā var iesniegt sūdzību

Izejot no iepriekš pieminēto normu teoloģiska [***] un sistēmiska noregulējuma, attiecīgi, lai varētu īstenot kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka pārstāvību patstāvīgi bez paša aizskartās mantas īpašnieka klātbūtnes, kriminālprocesā iesniedzama pilnvara [..].

* No procesa virzītāja atbildes uz aizstāvības pieteikumu

 

[*] Miers ar jums. Pieejams: https://www.dictionary.com/browse/pax-vobiscum [aplūkots 26.08.2020.]

[**] Luterāņu baznīcā – administratīva baznīcas institūcija; katoļu baznīcā – kardinālu apspriede pāvesta vadībā; pareizticīgajā baznīcā – arhierejam padota iestāde administratīvām funkcijām. Ilustrētā svešvārdu vārdnīca ap 25 000 šķirkļu un 2500 attēlu. Rīga: Avots, 2005, 384. lpp.

[***] Teoloģija [lat. theologia < gr. theos dievs + logos mācība] – zinātne, kas, balstīdamās uz doktrīnām, pētī, skaidro un pamato kādas reliģijas mācību; mācība par Dievu. Ilustrētā svešvārdu vārdnīca ap 25 000 šķirkļu un 2500 attēlu. Rīga: Avots, 2005, 789. lpp.

 

Teleoloģiskā tiesību normu iztulkošanas metode. Teleoloģiskā iztulkošana nozīmē iztulkošanu saskaņā ar normas saskatāmajiem nolūkiem un pamatprincipiem. Teleoloģiskās iztulkošana ir vissarežģītākā metode ar augstāko abstrakcijas un asociatīvo sakaru pakāpi. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: zvērināts advokāts Jānis Neimanis, 2004, 154.–155. lpp.