Biroja Blogs

25.05.2024.

Kādus vēl jautājumus risināja Senāts?

718. tēze

Atzīstot par pierādītu, ka apsūdzētais, nosaucot cietušo par m–u, t. i. par tādu sievieti, kura ar dzimumdzīves neķītrību nodarbojas  kā ar amatu, ir izpaudis par cietušo apstākli, kas nozākā viņas godu, un, attiecinot uz šo apsūdzētā nodarījumu Sodu lik[uma] 531. p[antu] – tiesa šo lik[uma] pantu ir pareizi piemērojusi. Ir nepamatots apsūdzētā apgalvojums kasācijas sūdzībā, ka par m–u saucama katra sieviete, kura atdodas svešam vīrietim un ne tikai savam vīram.

(1920. g[ada] 29. jūl[ija] spr[iedums] Leverenca l[ieta] Nr. 70.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1919. g. līdz 1928. g. 31. decembrim.

Sast. Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 370. lpp.