Kāzusi

2. kāzuss

Kāzuss – Konstitucionālās tiesības

Konstitucionālo tiesību izpratnes diskursā aktuāls ir jautājums par to, cik efektīvs pamattiesību aizsardzības instruments ir vēršanās konstitucionālajā tiesā. Ievērojot pēdējo 5 gadu Satversmes tiesas judikatūras tendences, sagatavojieties diskusijai par šādiem jautājumiem:

  1. Cik efektīva ir Satversmes tiesas spriedumu izpilde? Kādi šķēršļi kavē spriedumu laicīgu izpildi, bet kas – sekmē to izpildi?
  2. Apdomājiet un sagatavojiet argumentētu atbildi (līdz 5 teikumiem), kāpēc Latvijas konstitucionālajā procesā ir praktiski derīgi noteikt tikai konkrētās konstitucionālās kontroles institūtu indivīda pamattiesību aizsardzībai. 
  3. Apdomājiet un sagatavojiet argumentētu atbildi (līdz 5 teikumiem), vai un kāpēc Latvijas konstitucionālajā procesā varētu būt ieviešama abstraktā konstitucionālā kontrole  indivīda pamattiesību aizsardzībai.

Sagatavojot atbildes, izmantojama Satversmes tiesas judikatūra un citi tiesību avoti, tostarp doktrīna un juridiskās prakses materiāli.