Kāzusi

1. kāzuss

Kāzuss

Divas valsts amatpersonas tika apsūdzētas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par kuru kriminālatbildība paredzēta Krimināllikuma 320. panta trešajā daļā, proti, par kukuļa pieņemšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējās vienošanās. 

Pirmās instances tiesā valsts apsūdzības funkcijas īstenotājs tiesu debatēs apsūdzētajiem celto apsūdzību pamatoja ar abu apsūdzēto pirmstiesas kriminālprocesā sniegtajām liecībām, kā arī kukuļdevēja sniegtajām liecībām un speciālo izmeklēšanas darbību veikšanas laikā iegūtajām ziņām un vispārīgi (nekonkrēti) atsaucās uz citiem krimināllietas materiālos esošajiem pierādījumiem. 

Noklausījusies procesa dalībnieku debašu runas, pirmās instances tiesa taisīja notiesājošu spriedumu, izslēdzot no apsūdzības pazīmi, ka nodarījumu izdarījusi «personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās», tādējādi katru no valsts amatpersonām atzīstot par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 320. panta pirmajā daļā, un piespriežot sodu – sabiedriskais darbs. 

Prokurors par pirmās instances tiesas spriedumu iesniedza apelācijas protestu, lūdzot pilnībā atcelt pirmās instances tiesas spriedumu, taisīt jaunu spriedumu, atzīstot valsts amatpersonas par vainīgām pēc Krimināllikuma 320. panta trešās daļas un noteikt brīvības atņemšanas sodu uz trim gadiem. Protestā netika lūgts pārbaudīt konkrētus pierādījumus. 

Apelācijas instances tiesā valsts apsūdzības funkcijas īstenotājs uzturēto apsūdzību pamatoja ar tiem pašiem pierādījumiem, uz kuriem uzmanība tika vērsta pirmās instances tiesas debašu runā. Savukārt apsūdzētā X aizstāvība un apsūdzētā Y aizstāvība tiesas debašu runā apelācijas instances tiesā cita starpā lūdza apelācijas instances tiesu iepazīties ar pirmās instances tiesā aizstāvības debašu runā izklāstīto juridisko argumentāciju, pamatojoties uz pirmās instances tiesā pārbaudītajiem pierādījumiem.

Noklausījusies apsūdzēto pēdējo vārdu, apelācijas instances tiesa devās apspriesties un pēc 37 minūtēm pasludināja saīsināto spriedumu, atzīstot abas valsts amatpersonas par vainīgām noziedzīga nodarījuma izdarīšana, par kuru kriminālatbildība paredzēta Krimināllikuma 320. panta trešajā daļā, un sodot ar brīvības atņemšanas sodu uz trim gadiem. Iepazīstoties ar pilno nolēmumu, apsūdzētā X un  Y aizstāvība konstatēja, ka secinājumu par apsūdzēto darbību personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās apelācijas instances tiesa pamatojusi ar X un Y izņemtajos mobilajos telefonos atrodamās informācijas analīzi.  Šie pierādījumi bija norādīti lēmumā par krimināllietas nodošanu tiesai, taču tie netika pārbaudīti tiesas sēdē, turklāt valsts apsūdzības funkcijas realizētājs nedz savā tiesas debašu runā pirmās instances tiesā, nedz apelācijas protestā, nedz tiesas debašu runā apelācijas instances tiesā nebija vērsis uzmanību uz šī pierādījuma iespējamo nozīmi apsūdzētajiem celtās apsūdzības pierādīšanā.

Iepazīstieties ar norādīto situāciju un rakstveidā (vismaz 1 A4 formāta lappuses apjomā, 12 burtu izmērs, 1,5 rindstarpas, Times New Roman, izlīdzinātas piemales) formulējiet izvērstu atbildi, vai konkrētajā tiesiskajā situācijā ir konstatējams procesuālo pamatprincipu pārkāpums. Apstiprinošas atbildes gadījumā pamatojiet atbildi un norādiet, atbilstoši kurām Kriminālprocesa likuma normām rīkojusies apelācijas instances tiesa. Noraidošas atbildes gadījumā pamatojiet atbildi un norādiet, kuras Kriminālprocesa likuma normas pārkāpusi apelācijas instances tiesa. Rakstveida atbildē sniedziet vērtējumu, vai šādā situācijā varētu būt konstatējams pamats kasācijas sūdzības sagatavošanai. Atbildi argumentējiet un pamatojiet ar tiesību normām. 

Risinot kāzusu, izmantojamas tiesību normas tajā redakcijā, kas ir spēkā uz kāzusa publicēšanas dienu, kā arī jebkuri kāzusa atrisināšanai relevanti tiesību avoti. 

Atsauces uz tiesību avotiem noformējamas atbilstoši šajā saitē pieejamajam paraugam: https://juristavards.lv/jv_atsauces.pdf

Atbildes datni, tai piešķirot nosaukumu atbilstoši paraugam Gads-mēnesis-diena_Uzvārds_Kazuss, Word dokumenta formātā jānosūta uz elektroniskā pasta adresi skola@rusanovs.lv līdz 2024. gada 16. aprīlim.