Civiltiesības

Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu fizisku un juridisku personu mantiskās un nemantiskās attiecības, slēdzot atsavinājuma, piegādes, cesijas, uzņēmuma un citus līgumus. Tāpat civiltiesības ietver īpašuma (lietu) tiesību un ķīlas tiesību regulējumu, dažādus ģimenes attiecību tiesiskos aspektus, kā arī mantošanas tiesisko regulējumu.

Civiltiesiskie līgumi

Nodrošinām juridisko palīdzību civiltiesisko līgumu noslēgšanā. Pārstāvam klientus sarunās.

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Sniedzam konsultācijas nekustamā īpašumu pirkšanas, pārdošanas, dāvināšanas vai citādas atsavināšanas jautājumos. Pārstāvam klientu intereses darījumu noslēgšanas sarunās, tajā skaitā ar kredītiestādi, ja darījumā tiek piesaistīts tās finansējums.

Palīdzam nokārtot visas formalitātes Zemesgrāmatā, kā arī citās valsts un pašvaldību iestādēs.

Ģimenes tiesības

Konsultējam ģimenes tiesību jautājumos, kā arī nodrošinām pārstāvību laulības šķiršanas, uzturlīdzekļu piedziņas procesos. Veicam laulības līgumu analīzi un reģistrāciju laulāto mantisko attiecību reģistrā, nodrošinot laulāto kopīgās mantas sadales juridiskos aspektus.

Konsultējam un sniedzam juridisko palīdzību dažādos bērnu tiesību aspektos, tajā skaitā jautājumos par paternitātes noskaidrošanu, aizgādību un saskarsmes tiesību ar bērnu noteikšanu.

Mantojuma lietas

Konsultējam un sniedzam visu veidu juridisko palīdzību mantojuma lietās.

Esam uzkrājuši lielu pieredzi arī starptautiskajās mantojuma tiesībās, kad nepieciešams nodrošināt ārvalstu pilsoņu mantojuma pieņemšanu un apstiprināšanu mantojuma tiesībās.

Zaudējumu atlīdzības un parādu piedziņas procesi

Savstarpēji vienojoties, vispirms klientu interesēs vienmēr cenšamies panākt ātru un efektīvu risinājumu ārpustiesas ceļā. Ja tas nav iespējams, nodrošinām klientu interešu pārstāvību tiesā.

Apdrošināšanas joma

Sniedzam juridiskās konsultācijas apdrošināšanas jautājumos. Vispirms vienmēr cenšamies panākt ātru un efektīvu risinājumu ārpustiesas ceļā, savstarpēji vienojoties ar apdrošinātāju. Strīdus gadījumos nodrošinām klientu interešu pārstāvību tiesā.

Dzīvojamo telpu īres tiesiskās attiecības

Abām īrēšanas procesā iesaistītajām pusēm ir noteiktas tiesības un pienākumi, un tās attiecīgā līguma darbības laikā vēlas saņemt garantijas savu interešu aizstāvībai.

Izstrādājam klientu interesēm atbilstošus līgumus. Aizskāruma gadījumā veicam klientu interešu pārstāvību.

Darba tiesiskās attiecības

Konsultējam darba attiecību jautājumos. Sniedzam juridisku palīdzību līgumu noslēgšanā.