Biroja Blogs

Kriminālprocess ar cilvēcisku seju

17.06.2024.

4. raksts

Priekšlikums grozījumiem Kriminālprocesa likuma 566. pantā

Turpinot diskusiju par procesuālo efektivitāti tiesvedībā apelācijas instances tiesā [1], uzmanība pievēršama arī tiem gadījumiem, kad lietā konstatējams acīmredzams būtisks Kriminālprocesa likuma pārkāpums, kuru apelācijas instances tiesa pati nevar novērst, nepārkāpjot cita apsūdzētā tiesības uz aizstāvību, kurš savukārt, piemēram, regulāri ierodas uz nozīmētajām tiesas sēdēm, taču, gaidot, kamēr uz tiesas sēdi ieradīsies pārējie apsūdzētie, tiek kavēta ātra un efektīva lietas izskatīšana.

Ielāgojot, ka tamlīdzīgs Kriminālprocesa likumu pārkāpjošs pirmās instances spriedums katrā ziņā būs atceļams, šeit vairs nav nozīmes arī atsevišķu procesa dalībnieku viedoklim. Tamdēļ no Kriminālprocesa likuma 566. panta ir svītrojama apelācijas instances tiesai noteiktā prasība uzklausīt lietas dalībnieku viedokļus pirms lēmuma pieņemšanas par pirmās instances tiesas sprieduma atcelšanu pilnībā vai kādā tā daļā un lietas nosūtīšanu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai.

Būtiski, ka Kriminālprocesa likuma 561. [1] panta pirmā daļa apelācijas instances tiesai piešķir tiesības izskatīt lietu rakstveida procesā, ievērojot apelācijas instances tiesai noteikto kompetenci. Šai kompetencē nepārprotami ietilpst arī Kriminālprocesa likuma 566. pantā paredzētais pienākums apelācijas instances tiesai atcelt pirmās instances tiesas sprieduma atcelšanu pilnībā vai kādā tā daļā, ja tā nevar novērst lietā pieļauto Kriminālprocesa likuma pārkāpumu. Tādējādi, saņemot lietu un konstatējot tajā Kriminālprocesa likuma pārkāpumu, kas katrā ziņā izraisa sprieduma atcelšanu, vai kādu citu būtisku likuma pārkāpumu, apelācijas instances tiesai arī rakstveida procesā ir tiesības nekavējoties atcelt pirmās instances tiesas spriedumu pilnībā vai kādā tā daļā.

Mūsuprāt, rosinājums no Kriminālprocesa likuma 566. panta svītrot pienākumu uzklausīt lietas dalībnieku viedokļus būtiski atslogotu apelācijas instances tiesas darbību, saīsinātu iztiesāšanas laiku un kalpotu procesuālās efektivitātes principa veiksmīgai īstenošanai praksē.

Tādējādi Kriminālprocesa likuma 566. pants būtu izsakāms šādā redakcijā:

«Ja apelācijas instances tiesa, izskatot lietu, konstatē šā likuma pārkāpumu, kas katrā ziņā izraisa sprieduma atcelšanu vai kādu citu būtisku šā likuma pārkāpumu, kuru tā pati nevar novērst, nepārkāpjot apsūdzētā tiesības uz aizstāvību, tā jebkurā lietas iztiesāšanas brīdī pieņem lēmumu par pirmās instances tiesas sprieduma atcelšanu pilnībā vai kādā tā daļā un lietas nosūtīšanu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai.»

[1]       Priekšlikums grozīt Kriminālprocesa likuma 560. panta trešo daļu.

Pieejams: https://www.rusanovs.lv/news/priekslikums-grozit-kriminalprocesa-likuma-560-panta-treso-dalu/ [aplūkots 17.05.2022.].