Biroja Blogs

Eseja par «pazudušo dēlu »Frīdrihu Lūdi jeb kā 18. gadsimta beigās Vidzemē noritēja kriminālprocess

25.05.2024.

Dr. iur. cand. Egons Rusanovs, Mg. iur Signe Skutele, Bc. iur. Maria Zvonareva

13. raksts

Kriminālprocess 18. gadsimta Vidzemē I

Lai pārāk nenovērstos no aplūkojamās tēmas, autori publikācijas ietvaros nolēma sīkāk neaplūkot Ruso notikumiem bagātās biogrāfiskās detaļas [1]. Tam ir arī loģisks pamatojums. Ruso (atšķirībā no Monteskjē, Voltēra un Bekaria) idejām nekādā veidā nebija lemts ietekmēt 18. gadsimta beigu kriminālprocesa īpatnības Vidzemē. Tomēr vienlaicīgi nenoliedzama ir Ruso ietekme uz 20. gadsimta beigu un 21. gadsimta izpratni par cilvēktiesībām, tajā skaitā, krimināltiesisko attiecību noregulējuma taisnīguma izpratni mūsdienu sabiedrībā «sociālā netaisnīguma» jautājuma un dažādu «permanenti cietušo» ļaužu grupu kontekstā.

Jādomā, ka šai izpratnei, vismaz ciktāl tā attiecas uz visdažādāko vājību un nereti pat klaja egoisma kultu, aizsedzoties ar līdz nejēdzībai banalizēto «nobody is perfect» atrunu, priekšā ne vienmēr ir liekama plus zīme. Taču tas, kā jau minēts, lai paliek citai publikācijai. Jebkurā gadījumā jāpiekrīt Frīdriham Nīčem [2], kurš savulaik bija teicis: «[m]an filozofs ir nozīmīgs tiktāl, ciktāl viņš var sniegt piemēru» [3] atbilstoši savai filozofijai.

Katrā ziņā Lūdem, šķiet, ja vien viņš prastu franču valodu un būtu izlasījis Ruso autobiogrāfiju «Grēksūdze» (franču val. Les Confessions; tika publicēta 1782. gadā, t. i., četrus gadus pēc tā autora nāves), šis filozofs un viņa prātojumi par netaisnības cēloņiem varētu pat tīri labi patikt. Citiem vārdiem sakot, lai arī kārtu sabiedrības izraisīto mazvērtības kompleksu kompensējošo mehānismu izpausmes atšķirīgiem cilvēkiem patiešām varētu būt ļoti dažādas, tomēr visos laikos acīmredzot nemainīgs paliek to pirmcēlonis – vairāk vai mazāk apslāpēts resentiments [4].

Savukārt šāds redzējums vairāk nekā sākotnēji pat varētu iedomāties ļauj atrast kopīgo gan cilvēkā, kuru vēlāk dēvēja pat par pusi no Lielās Franču revolūcijas [5], gan noziedzniekā Lūdē. Un šeit nelīdz nedz viena, nedz otra aizkustinošie dievticības apliecinājumi vai pat zināmas teoloģiskās novitātes, kā tas bija Ruso gadījumā. Viņu gadījumā, kristīgās doktrīnas ieskatā, kā izrādās, bija arī vēl kaut cits ļoti vienojošs, proti, pats nāvējošākais grēks – lepnība [6], ko domās, vārdos un darbos iespējams nepieļaut vienīgi ar pilnīgi konkrētām morālām praksēm nevis ar tukšām fantāzijām par to, kas ir Dievs, projicējot šajā figūrā paša iedomāto un savam izlutinātajam ego vēlamo. 

Atstājot padziļinātāku šo jautājuma loka izpēti citviet, acīmredzot turpinājumā laiks būtu pievērsties nākamajai un galvenajai sadaļai par Vidzemes kriminālprocesu 18. gadsimta beigās. 

Interesi par šo tēmu vairo apstāklis, ka pavisam neilgi pēc aplūkojamā laika perioda, proti, 19. gadsimta vidū juridiskajā literatūrā tika pausts viedoklis par «Liflandes kriminālprocesu» kā par īpatnu un unikālu kriminālprocesa formu [7]. Šāds apgalvojums nav gluži bez pamata, ievērojot acīmredzamo tiesību partikulārismu, kāds visdažādāko iemeslu dēļ bija izveidojies šajā teritorijā. Turklāt jāņem vērā, ka šāds stāvoklis pretēji apgaismības ideālu ietekmētā modernā kriminālprocesa tendencēm visā Eiropā 19. gadsimtā, ieskaitot arī Krievijas impēriju, saglabājās vēl līdz pat 1889. gada 9. jūnijam [8], kad Krievijas imperators Aleksandrs III Romanovs (Александр III Александрович Романов, 1845–1894) attiecināja uz Vidzemes teritoriju 1864. gada 20. novembrī pieņemtā Kriminālprocesa nolikuma (pirmsreformu krievu val. Уставъ уголовнаго судопроизводства) [9] saistošo spēku.

Vidzemes teritorijas īpatnību sakarā itin noderīgs varētu būt jau dažviet iepriekš minētā Rīgas iestāžu revizora Samarina [10] 1889. gadā paustais viedoklis par Liflandes guberņu [11]. 19. gadsimta beigu Vidzemi Samarins bija nodēvējis kā «malu, kas 17. gadsimtā apstājās attīstībā un iestrēga viduslaiku priekšstatos» [12], šo apgalvojumu argumentējot ar to, ka jau toreiz spēkā esošās tiesību normas sen kā bija novecojušas.

Tā, Rīgā pastāvošās tiesību sistēmas «civilo, kriminālo, policejisko un tirdzniecisko nozari» [13] regulēja tikai četri simti pantu, kas bija iekļauti vēl 13. gadsimtā sarakstītajos Rīgas pilsētas statūtos, tā saucamajās, Rīgas tiesībās, kas gadsimtu gaitā vienīgi kādas četras reizes tika nebūtiski grozītas. 13. gadsimta likumu kopas jēga šķita neskaidra jau 16. gadsimtā, ar ko datēti daži pilsētnieku lūgumi mainīt spēkā esošās tiesības. Vien 1604. gadā Rīgas maģistrāts [14] apņēmās to izdarīt, tomēr lietas labā visas Polijas un Lietuvas ūnijas virskundzības laikā tas nespēra nevienu soli, līdz visbeidzot jau ne tikai paši rīdzinieki, bet arī valdošā vara vaicāja maģistrātam, kādas tieši tiesības tobrīd darbojās Vidzemes tiesu iestādēs. [15]

Tad zviedru virskundzības laikā tika radītas Rīgas municipālās tiesības, kas, piedzīvojot vien dažas valdības veiktās izmaiņas, saglabāja Zviedrijas karalistes valsts varas piedēvēto veidolu arī krietnu laiku pēc tam, kad Vidzeme tika iekļauta Krievijas valsts teritoriālajā sastāvā.

Lielā Ziemeļu kara [16] beigas nozīmēja Nīštates miera līguma [17] noslēgšana 1721. gada 30. augustā. Viens no pamiera nosacījumiem tika iestrādāts šī starptautiskā dokumenta ceturtajā punktā, kas paredzēja Vidzemes pievienošanu Krievijas caristes [18] sastāvam ar atrunu, ka tā reģiona iedzīvotājiem tiks saglabātas visas iepriekšējās tiesības un privilēģijas, tajā skaitā, arī tiesības uz ticības brīvību [19] un kriminālprocesa veikšanu jau gadsimtiem ierastajā kārtībā.

Pirms Katrīnas II Krievijas monarhu stratēģija pēc būtības atkārtoja iepriekšējo Baltijas malas valdnieku (Polijas un Lietuvas ūnija, Zviedrijas Karaliste) pasīvo rīcību šīs teritorijas lietās. Cenšoties iegūt ietekmīgāko Vidzemes iedzīvotāju labvēlību, pirms Nīštates miera līguma pastāvošo kārtību Vidzemē akceptēja Pēteris I [20], Katrīna I Romanova-Skavronska (Екатерина I Самуиловна Романовa-Скавронская, 1684–1727) [21], Pēteris II Romanovs (Пётр II Алексеевич Романов, 1715–1730) [22], Anna Romanova (Анна Иоанновна Романова, 1693–1740) [23], Elizabete [24] un visbeidzot arī pati Katrīna II [25].

Tādējādi kriminālprocesu veikšanas kārtību Vidzemē līdz pat 1889. gada 9. jūnijam, kad, kā jau tika minēts, uz šo teritoriju attiecināja 1864. gada 20. novembrī pieņemto Kriminālprocesa nolikumu, gandrīz vai bez izņēmumiem noteica: vēl pirms 1224. gada sastādītās Rīgas virsbīskapijas zemnieku tiesības [26], kopš 13. gadsimta Vidzemes muižniecībai piešķirtās privilēģijas, 1442. gada 9. jūnijā notikušajā landtāgā [27] par statūtu grāmatu pasludinātās un 1648. gada 17. augustā [28] par likumu grāmatu atzītās Vidējās bruņinieku tiesības (vācu val. Liefländisches Ritter- und Landrecht) [29], uz Vidējo bruņinieku tiesību 239. artikula pamata [30] izdotie likumi, 1532. gada 27. jūlija Karolīna (latīņu val. Constitutio criminalis Carolina) [31] un vismaz [32] tādi Zviedrijas Karalistes normatīvie akti kā 1653. gada Sodu nolikums, 1687. gada Iestāžu likums un 1694. gada Procesu nolikums.

Tieši tas, ka līdz 1889. gada 9. jūnijam Rīgas iestāžu un kārtu nolikumi savstarpējas nesaskaņotības dēļ neveidoja vienotu sistēmu, bija viens no iemesliem tam, kādēļ pat likumu piemērotāji nespēja sniegt skaidras atbildes par spēkā esošām normām [33]: «Rīgas saimnieciskās un kārtu pārvaldes revīziju veicošā Komisija no [L]ielās ģildes vecākā un maģistrāta bija pieprasījusi tās nolikumus. Pirmais atbildēja, ka ģildi saistīja XIV gadsimta likumi, ko grozīja XVII [gadsimta] sākumā, [..] 1680. gada 13. marta nolikums, [..] ap XVII gadsimta beigām sastādītais ģildes nolikumu kopojums un nekas cits. Tajā pašā laikā maģistrāts, izņemot šos aktus, izsniedza [1680. gada 13. marta nolikuma] citu – 1680. gada 20. aprīļa – redakciju un karaļa 1681. gada 16. februāra rezolūciju. [I]zrādījās, ka pirmā – [1680. gada 13. marta – nolikuma] redakcija tās pašos svarīgākos pantos tika atcelta ar otro – [1680. gada 20.aprīļa – nolikuma redakciju]; ka otro [nolikuma redakciju] neakceptēja zviedru valdība, kas konstatējams no 1681. gada rezolūcijas [..]; ka šī rezolūcija saturēja tikai divus apstiprinātus pantus; visbeidzot, ka XVIII gadsimta kopojumu neviens tā arī nebija apstiprinājis. [Tādējādi] nedz pašas tiesu iestādes, nedz arī privātpersonas nevar iepriekš zināt, pēc kāda likuma vajadzētu būt izšķirtam tam vai citam atsevišķam gadījumam. Vadoties no apstākļiem, varbūt atsauksies uz vecu, atceltu likumu, bet varbūt – uz jaunu, jo vecais no jaunā, spēkā esošie no spēku zaudējušiem likumiem nav nodalīti un pat netiek nojausta nepieciešamība tos nodalīt. [J]o īpaši likumu bēdīgais stāvoklis pierādās ar nolēmumiem par prāvu lietām. Reti, reti kādā no tiem jūs atradīsiet atsauci uz likumu, taču tas nav dīvaini, kad nav likumu. Tādēļ visām lietvedībām piemīt kaut kādas prātošanas par uzdoto tēmu jeb, precīzāk, disputu raksturs. [V]iens atsaucas uz vietējo likumu, cits – uz Romiešu tiesībām, kāds – uz cita jurista sacerējumu; savukārt tiesneši, uzklausot abas puses, izšķir lietu pēc tīrā prāta abstraktiem principiem» [34].

Arī Krievijas imperatori vairākkārtīgi uzsvēra Rīgas guberņas tiesību neatbilstību toreizējām vajadzībām. Piemēram, 1728. gada 12. septembra Rīkojumā Nr. 5330 [35] Pēteris II rakstīja: «[b]ūdami neapmierināti par Liflandes nolikumu un veco bruņinieku tiesību neskaidrību, tās zemes tautas labad Mēs atļāvām no jauna sagatavot nolikumu, un šim nolūkam ievēlēt labus un vietējos likumus zinošus cilvēkus». Tādā veidā formāli tika uzsākta arī jauna kriminālprocesuālā regulējuma izstrāde. Lai arī 1741. gada 28. martā [36] attiecīgā komisijas jau iesniedza izstrādātu likumu projektus Krievijas impērijas valdības akcepta saņemšanai, komisijas darba rezultātam tā arī netika piešķirts likuma spēks. Kā iemeslu tam 1775. gadā Katrīna II bija minējusi Osmanu impērijas 1768. gadā pieteikto karu pret Krievijas impēriju, kas novērsa cilvēkus no iespējas turpināt jaunas tiesību sistēmas izstrādi, aizņemot prātus ar ne mazāk svarīgām lietām. [37]

Tomēr daži Krievijas impērijas Valdošā Senāta rīkojumi bija saistoši arī Vidzemes tiesām. Piemēram, 1769. gada 2. novembrī tika izdots Rīkojums Nr. 13.376 [38], kur tika izvirzīta imperatīva prasība, lai Rīgas guberņas valsts iestāžu vadītāji apstiprina, ka «tur strādājošie kanceleju darbinieki cenšas apgūt krievu valodu». Neraugoties uz to, minētais rīkojums neliedza lietvedībā izmantot arī vācu valodu kā «pamatnācijas» dzimto valodu.

1723. gada 24. oktobra Krievijas imperatora Pētera I Rīkojumā Nr. 4337 [39] tika noteiktas procesuālās sankcijas kriminālprocesa veikšanā iesaistītajām personām par tiesas izmeklēšanas norises traucēšanu. Saskaņā ar Rīkojumu Nr. 4337 tiesas sēžu dalībniekiem tika aizliegts «bārties, ķīvēties vai kliegt». Par šī noteikuma pirmreizēju neievērošanu tika paredzēta personas sodīšana ar naudassodu 10 rubļu apmērā, par atkārtotu kriminālprocesa traucēšanu – ar naudassodu 30 rubļu apmērā, bet par trešo reizi izdarītu pārkāpumu – ar naudassodu 100 rubļu apmēra un apcietināšanu uz trīs dienām. Ja tiesas izmeklēšanas dalībnieks veica kādas no Rīkojumā Nr. 4337 aizliegtajām darbībām vairāk nekā trīs reizes, tad šai personai tika atņemts tituls un viena trešdaļa no visa kustamā un nekustamā īpašuma. Savukārt, ja procesuālās kārtības pārkāpējs «tajā klaigāšanā kādu izlamās», tad no tās personas tika piedzīts naudassods pārkāpuma izdarītāja visas gada algas apmērā. Bargākā procesuālā sankcija pienācās personām, kas tiesas zālē pielietoja vardarbību pret citiem klātesošajiem. Tādā gadījumā procesuālās kārtības traucētājs tika sodīts ar politisko nāvi [40].

Arī Pētera I 1723. gada 25. oktobra Rīkojums Nr. 4338 [41] bija saistošs visā Krievijas impērijā. Minētajā rīkojumā tika ietvertas interešu konflikta nepieļaujamības garantijas – kopš tā tapšanas tiesnešiem tika aizliegts veikt kriminālprocesus pret saviem radiniekiem, svaiņiem un pat draugiem.

Savukārt ar Pētera I 1724. gada 4. jūnija Rīkojumu Nr. 4526 [42] tika aizliegts kā kriminālprocesuālo pierādījumu izmantot vecticībnieku sniegtās liecības. 1753. gada 18. jūnija Krievijas impērijas Valdošā Senāta Rīkojumā Nr. 10.113 [43] tika paredzēts ar naturālo vai politisko nāvi notiesātos bez piespriestā izpildes norīkot «smaga darba pildīšanai», izsūtot vīriešus uz Rogervīku [44], bet sievietes – uz Sibīriju. Par tālāku rīcību ar tādiem notiesātajiem slēgtās sēdēs lēma Krievijas impērijas Valdošais Senāts. [45] 1753. gada 18. jūnija Rīkojums Nr. 10.113 ieguva jaunu saturu Elizabetes valdīšanas laikā, kad 1744. gada 17. maijā viņa izdeva moratoriju [46] uz nāvessoda un politiskās nāves soda izpildi. [47]

Īpašas grūtības likumu piemērotajiem sagādāja tas, ka attiecīgais rīkojums nezināmu iemeslu dēļ ne tikai netika publiskots, bet pat paslēpts Slepenās kancelejas arhīvos. Iespējams, izskaidrojums tam ir dokumenta satura pretrunīgais vērtējums. Piemēram, neilgi pēc šī jaunieveduma Vidzemes un Igaunijas lietu Justīcijas kolēģija (pirmsreformu krievu val. Юстиц-коллегия Лифляндскихъ и Эстляндскихъ [48] дѣлъ) [49] lūdza Krievijas impērijas Valdošajam Senātam nepiedēvēt šim moratorijam saistošu spēku guberņās, kas bija guvušas Krievijas monarhu konfirmāciju [50] attiecībā uz iepriekš spēkā esošām tiesībām. Tādā veidā Vidzemes un Igaunijas lietu Justīcijas kolēģija arī vērsa Krievijas impērijas Valdošā Senāta uzmanību uz to, ka pirms attiecīgo teritoriju pievienošanas Krievijas impērijas sastāvam, «īpašu ļaundaru» sodīšana ar nāvi bija ne tikai pamatota ar likumu, bet arī uzskatāma par paražu. Turklāt pienākumu saņemt Krievijas impērijas Valdošā Senāta akceptu pirms piespriestā nāvessoda izpildes Vidzemes un Igaunijas lietu Justīcijas kolēģija atzina par nesamērīgu apgrūtinājumu, jo «būs nepaciešami ilgstoši ar iztiku uzturēt» ar nāvi notiesātos. Tomēr šajā gadījumā Krievijas impērijas Valdošā Senāts bija nepielūdzams un savā 1746. gada 5. augusta Rīkojumā Nr. 9312 [51] lakoniski uzsvēra: «saistībā ar Viņas Majestātes Imperatores [1744. gada 17. maija] rīkojumu ar nāvessodu un politisko nāvi notiesātajiem arestantiem eksekūciju bez [Krievijas impērijas] Valdošā Senāta aprobācijas nebūs nepildīt».

Šis gadījums, cita starpā, ir spilgts piemērs arī Vidzemes muižniecības attieksmei pret Krievijas impērijas centrālās varas rīkojumiem. Rīgas guberņā dzīvojošā muižniecība (vācbaltieši), Krievijas impēriju neuzskatot par savu tēvzemi, ar nepatiku uztvēra arī šīs valsts jurisdikcijas attiecināšanu uz Baltijas malu. [52]

[1]         Ruso, līdzīgi kā Monteskjē, Voltēra, Bekarias, Katrīnas II biogrāfijas un idejas, ciktāl tās ir attiecināmas uz kriminālprocesa jautājumiem, autori ir iecerējuši kā atsevišķu publikāciju, kas kopā ar šo eseju tiktu iekļauta grāmatā.

[2]         Frīdrihs Nīče (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844−1900) – vācu filozofs un filologs.

[3]         Ницше Ф. Шопенгауэр как воспитатель. В: Ницше Ф. Странник и его тень. Москва: Азбука, 1994, с. 18.

[4]         Resentiments – aizvainojuma vai naida sajūta. Parasti saistīta ar nespēju izteikt šo sajūtu vai rīkoties, lai mainītu situāciju. Tiek uzskatīta par sarežģītu, daudz-slāņainu emociju, kas apraksta vilšanos, riebumu un baiļu sajūtu, arī izjustu negodīgumu pret sevi. Cēlies no franču vārda ressentir. Maks Šelers (Max Ferdinand Scheler, 1874−1928) to esot uzskatījis par vājuma un pasivitātes pazīmi. Viņš to attiecināja uz socializēšanās procesu, kurā tas izraisa naidu pret tiem, kuriem ir labāki dzīves apstākļi. Nīče to uzskatīja par naidu formu un neizteiksmīgu emociju Ruso romantisma pamatā. Resentimentisms, pēc Nīčes domām, nereti ir arī reformāciju un revolūciju pamatā. Resentimentu plaši bija pētījis arī Roberts Solomons (Robert C. Solomon, 1942−2007), tai skaitā, tā ietekmi uz personām, kas izjūt resentimentu, raksturojot šo sajūtu kā līdzekli, ar kuru cilvēks turas pie savas pašapziņas.

Sk. arī: Colins Dictionary. Pieejams: Colins Dictionary [aplūkots 2020. gada 11. aprīlī];

TenHouten W. D. From Ressentiment to Resentment as ar Tertiary Emotion. Pieejams: From Ressentiment to Resentment as ar Tertiary Emotion [aplūkots 2020. gada 11. aprīlī].

[5]         Civilizācijas vēsturnieks Viljams Džeimss Dirāns (William James Durant, 1885–1981) Ruso raksturoja kā pusi no Lielās Franču revolūcijas, otu pusi atvēlot Voltēram.

Hanovs D., Tēraudkalns V. Asiņainā rītausma Parīzē: 1789. gada revolūcija kā mediju notikums. Rīga: Zinātne, 2019, 270. lpp.;

Durant W. The Story of Philosophy. New York: Garden City Publishing, [b. g.], 220. p., 266.–272. lpp.

[6]         Saskaņā ar 6. gadsimta garīdznieka, Romas pāvesta Gregorija Lielā (Gregorius PP. I jeb Gregorius Dialogus, ~540–604) teikto, septiņi nāvīgie grēki ir: lepnums, skaudība, nesātība, iekāre, dusmas, mantkārība un slinkums. Sakāmvārdu 6:16.–19. pantos ir aprakstītas «sešas lietas, ko Kungs nīst un septiņas, kas Viņam derdzas: 1) lepnīgas acis, 2) melīga mēle, 3) rokas, kas izlej nevainīgas asinis, 4) sirds, kas kaļ nekrietnas domas 5) kājas, kas steidz uz ļaunu, 6) viltīgs liecinieks, kas dveš melus, 7) un tāds, kas ceļ ķildas starp brāļiem».

Kādi ir septiņi nāves grēki? Pieejams: Kādi ir septiņi nāves grēki? [aplūkots 2021. gada 9. februārī].

Sal.: Bībele ar deitrokanoniskajām grāmatām. Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2012,1071. lpp.

[7]         Wollffeldt M. Betrachtungen über den Beweis im Livländischen Strafprozesse. Riga: N. Kymmel’s Buchhandlung, 1857.

[8]         Положенiя о преобразованiи судебной части и крестьянскихъ присутственныхъ мѣстъ въ Прибалтiйскихъ губернiяхъ и правила о приведенiи означенныхъ положенiй въ дѣйствiе. Съ изложенiемъ соображенiй, на коихъ они основаны. Санктпетербургъ: типоргафiя Правительствующаго Сената, 1890.

[9]         Высочайше утвержденный Уставъ уголовнаго судопроизводства. № 41476 20. 11. 1864. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи. Собранiе второе. Томъ XXXIX. Отдѣленiе второе. 1864. № 41319–41641. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1867, c. 215–306.

[10]      Iepriekš autori jau sniedza nelielu ieskatu Samarina literārajā darbībā, atzīmējot arī to, ka viņš, aizstāvot Krievijas impēriskās intereses, varētu būt visnotaļ subjektīvs vācbaltiešu jautājumā. Tomēr viņa kā laikabiedra viedoklis ir vērā ņemams, jo acīmredzami saturēja arī objektīvu novērtējumu. Iespējams, šeit būtu nepieciešams arī nedaudz ieskicēt paša Samarina biogrāfiju.

Publicists Samarins bija Krievijas imperatores Marijas I Romanovas (Мария Фёдоровна Романова, dzimusi Sophia Marie Dorothea Auguste Luise von Württemberg, 1759–1828) – Katrīnas II dēla Pāvela I Romanova (Павел I Петрович Романов, 1754–1801) sievas – krustdēls. 1844. gadā viņš ieguva doktora grādu 1755. gada 12. janvārī dibinātās Imperatoriskās Maskavas universitātes (pirmsreformu krievu val. Императорскій Московскій Университетъ) Filozofijas fakultātes Vēstures-filoloģijas nodaļā, tādējādi kļūstot par Krievijas impērijas Valdošā Senāta Pirmā departamenta, kura pārziņas lokā atradās «Valsts iekšējās un politiskās lietas» (pirmsreformu krievu val. Государственныя внутреннiя и политическiя дѣла), sekretāru. 1846. gadā Samarins sāka dienēt Krievijas impērijas 1802. gada 8. septembrī izveidotajā Iekšlietu ministrijā (pirmsreformu krievu val. Министерство внутреннихъ дѣлъ Россійской имперіи) un tā paša gada 21. jūlijā jau bija devies uz Liflandes guberņu Rīgā dibināto iestāžu darbības novērtēšanai.

Par Krievijas impērijas Valdošā Senāta Pirmo departamentu sk.  vairāk: О постановленiи штатовъ разнымъ Присутственнымъ мѣстамъ; объ учрежденiи въ Сенатѣ, въ Юстицъ, Вотчинной и Ревизионъ Коллегияхъ Департаментовъ; о небытiи Сибирскому и Розыскному Приказамъ, Печатной и Раскольнической Конторамъ и особому Коммерц-Коллегiи Коммисарству; о неимѣнiи при Присутственныхъ мѣстахъ Коллегiи и Титулярныхъ Юнкеровъ; объ учрежденiи при Кадетскомъ Сухопутномъ Корпусѣ и Московскомъ Университетѣ классовъ Россiйской Юриспруденцiи и о приуготовленiи дѣтей изъ разночинцевъ и приказнаго чина для опредѣленiя въ Присутственныя мѣста въ копiисты, о ихъ обученiи и содержанiи на казенный счетъ. № 11.989, 15. 12. 1763. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XVI. 28. 06. 1762–1765. № 11.582–12.301. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 463.

[11]      No 1713. gada 17. jūnija līdz 1783. gada 3. jūlijam Vidzemi dēvēja par Rīgas guberņu, 1783. gada 3. jūnijā tā pārvērtās par Rīgas vietniecību, bet 1796. gada 28. novembrī ieguva Liflandes guberņas nosaukumu.

[12]      Сочиненiя Ю. О. Самарина. Томъ седьмой. Письма изъ Риги и Исторiя Риги. Москва: Изданiе Д. Самарина, 1889, с. 40.

[13]      Ibid, с. 115.

[14]      Maģistrāts – centrālā valsts pārvaldes iestāde, kas bija apveltīta ar administratīvo, likumdošanas un tiesu varu.

[15]      Сочиненiя Ю. О. Самарина. Томъ седьмой. Письма изъ Риги и Исторiя Риги. Москва: Изданiе Д. Самарина, 1889, с. 115.

[16]      Karš par ietekmi Ziemeļeiropā un piekļuvi Baltijas jūrai starp Krievijas caristi un tās sabiedrotājiem, no vienas puses, un Zviedrijas Karalisti un tās sabiedrotājiem, no otras puses. Iesākoties 1700. gadā, Lielais Ziemeļu karš beidzās 1721. gadā ar Krievijas caristes uzvaru pār Zviedrijas Karalisti.

[17]      Трактатъ, заключенный на конгрессѣ въ Ништатѣ уполномоченными Министрами: съ Россiйской Генераломъ-Фельдцейгмейстеромъ Графомъ Брюсомъ и Канцелярiи Совѣтникомъ Остерманомъ, а съ Шведской стороны Лилiенштетомъ и Барономъ Штремфельтомъ – о вечномъ мирѣ между обоими Государствами. № 3819. 30. 08. 1721. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ VI. 1720–1722. № 3480–4135. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 420–431.

[18]      Par impēriju Krievijas cariste tika pasludināta 1721. gada 22. oktobrī. 1723. gada 28. jūnijā šīs valsts impērijas statuss tika atzīts starptautiskā mērogā.

Актъ поднесенiя Государю Царю Петру I титула Императора Всероссiйскаго и наименованiя: Великаго и Отца Отечества. № 3840, 22. 10. 1721. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ VI. 1720–1722. № 3480–4135. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 444–446;

Грамота Шведскаго Короля Фридриха I-го къ Государю Императору Петру Великому – О признанiи Его Величества Всероссiйскимъ Императоромъ, съ поздравленiемъ Его онымъ титуломъ. № 4255, 28. 06. 1723. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ VII. 1723–1727. № 4137–5219. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 85–86.

[19]      Манифестъ. –Объ учрежденiяхъ, относяшихся къ возстановленiю согласiя между Членами Реформаторскoй церкви, Французской и Нѣмецкой нацiи. № 14.748, 11. 05. 1778. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XX. 1775–1780. № 14.233–15.105. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 674–676.

[20]      Жалованная грамота дворянству Княжества Лифляндскаго – въ подтвержденiе прежнихъ ихъ правъ, а особливо данной отъ Польскаго Короля Сигизмунда Августа въ Вильдѣ 1561 года привилегiи, касательно шляхетныхъ ихъ правъ, статутовъ, вольностей, достоинствъ, и законныхъ ихъ маетностей, какъ во владенiи у нихъ находящихся, такъ и тѣхъ, кои бывъ наслѣдственными, не по праву у нихъ отняты. № 2301, 30. 09. 1710. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ IV. 1700–1712. № 1740–2619. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 575–577;

Жалованная грамота городу Ригѣ, – въ подтвержденiе всѣхъ его прежнихъ городскихъ правъ, статутовъ, судовъ, чиновъ, вольностей, древнихъ обычаевъ, преимуществъ и владѣния наслѣдственными маетностями на томъ же основанiи, какъ оныя издревле отъ разныхъ Государей содержаны были. № 2302, 30. 09. 1710. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ IV. 1700–1712. № 1740–2619. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 577;

Решенiе Государя Петра I – на предоставленные въ волю Его Величества, при сдачѣ города Риги, пункты, съ объявленiемъ Монаршаго благоволенiя Магистрату и городу Ригѣ. – Данное въ Санктпетербургѣ за подписанiемъ Канцлера Графа Головкина. № 2303, 12. 10. 1710. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ IV. 1700–1712. № 1740–2619. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 577–578;

Решенiе Государя Петра I, на предоставленные въ волю Его Величества пункты дворянства и жителей Лифляндскихъ, при покоренiи ихъ Россiйской Державѣ. – Данное въ Санктпетербургѣ за подписанiемъ Канцлера Графа Головкина. № 2304, 12. 10. 1710. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ IV. 1700–1712. № 1740–2619. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 578–580.

[21]      Жалованныя Грамоты: 1) Лифляндскому Шляхетству 2) Эстляндскому Шляхетству, 3) городу Ревелю, въ подтвержденiе всѣхъ прежнихъ ихъ правъ, судовъ и законныхъ постановленiй. № 4743, 01. 06. 1725. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ VII. 1723–1727. № 4137–5219. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 512–515.

[22]      О подтвержденiи прежнихъ правъ и привиллегiй Рыцарства и Земства Княжества Лифляндскаго и данныхъ имъ въ 725 году привиллегiй на пожалованныя маетностей и домы; о владѣнiи наслѣдными и прочими маетностями и землями, не требуя на оные конфирмацiи; о сочиненiи особаго уложенья для оной страны и о изображенiи въ гербѣ Лифляндскаго Княжества вензеля Императорскаго Имени. № 5330, 12. 09. 1728. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ VIII. 1728–1732. № 5220–6293. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 89–90;

О подтвержденiи данной городу Ригѣ въ 1630 году Шведскимъ Королемъ Густавомъ Адольфомъ привиллегiи. № 5381, 14. 05. 1729. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ VIII. 1728–1732. № 5220–6293. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 132.

[23]      Жалованная грамота Рыцарству и Земству Княжества Лифляндскаго – въ подтвержденiе всѣхъ ихъ правъ и привилегiй. № 5608, 23. 08. 1730. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ VIII. 1728–1732. № 5220–6293. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 315–317;

Жалованная грамота данная Бургомистрамъ, Ратманамъ и всѣмъ мѣщанамъ города Риги. – въ подтвержденiе всеѣхъ ихъ правъ и привиллегiй. № 5609, 23. 08. 1730. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ VIII. 1728–1732. № 5220–6293. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 317–318.

[24]      Грамота, данная Герцогства Лифляндскаго Рыцарству и Земству, – въ подтвержденiе прежнихъ ихъ привиллегiй. № 8336, 20. 02. 1741. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XI. 1740–1743. № 7997–8848. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 366;

Грамота, данная города Риги Бургомистрамъ и Ратманамъ, – въ подтвержденiе прежнихъ ихъ привиллегiй. № 8338, 20. 02.1741. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XI. 1740–1743. № 7997–8848. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 366;

Жалованная грамота Рыцарству и Земству Княжества Лифляндскаго. – О подтвержденiи всѣхъ правъ и привиллегiй, сему Княжеству данныхъ. № 8573, 25. 06. 1742. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XI. 1740–1743. № 7997–8848. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 618–620;

Жалованная грамота города Риги Бургомистрамъ, Ратманамъ и всему гражданству. – О подтвержденiи всѣхъ правъ и привиллегiй, сему городу данныхъ. № 8614, 17. 09. 1742. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XI. 1740–1743. № 7997–8848. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 652–654.

[25]      Жалованная грамота Лифляндскому Рыцарству и Дворянству, – въ подтвержденiе прежнихъ ихъ правъ и привиллегiй. № 11.727, 19. 12. 1762. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XVI. 28. 06. 1762–1765. № 11.582–12.301. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 132–133;

Жалованная грамота Риги Магистрату и общему мѣщанству. – О подтвержденiи всѣхъ правъ, преимуществъ, вольностей уставовъ и привиллегiй дарованныхъ сему городу. № 11.904, 27. 08. 1763. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XVI. 28. 06. 1762–1765. № 11.582–12.301. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 341;

Жалованная грамота Рыцарству и Земству Княжества Лифляндскаго. – О подтвержденiи всѣхъ правъ, преимуществъ, вольностей уставовъ и привиллегiй дарованныхъ сему Княжеству. № 11.905, 27. 08. 1763. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XVI. 28. 06. 1762–1765. № 11.582–12.301. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 341.

[26]      Švābe A. Vecākās zemnieku tiesības. Rīga: Latvijas Skolotāju Savienība, 1927, 7.–9. lpp.;

Švābe A. Livonijas senākās bruņinieku tiesības. Teksts un avotu kritika. Rīga: A. Gulbja grāmatu spiestuve, 1932, 150.–151. lpp.

«Kādā laikmetā šie zemnieku likumi bij spēkā? – Droši varam teikt, ka pēc šīm tiesībām izsprieda zemnieku lietas vismaz veselus 300 gadus, sākot ar 14. g. s. un beidzot ar 16. g. s. Bet kā to liecina daži noraksti no 17. g. s. otrās puses, kuŗos soda naudas noteiktas zviedŗu valutā, pielīdzinot vienu vecā kaluma mārku vienam dālderim, dažas no šīm zemnieku tiesību redakcijām bij spēkā vēl 17. g. s.»

Švābe A. Vecākās zemnieku tiesības. Rīga: Latvijas Skolotāju Savienība, 1927, 13. lpp.

[27]      Landtāgs (vācu val. Landtag; pirmsreformu krievu val. ландтагъ) – 1419. gadā dibinātā Baltijas valstīs dzīvojošo vāciešu kā vienīgo muižniecības pārstāvju sapulce, kas arī Livonijā norisinājās iepriekš sarunātos gada datumos ar valsts pārvaldi saistītu jautājumu izlemšanai.

Köbler G. Zielwörterbuch europäischer Rechtsgeschichte. 4. Auflage. Gießen: Arbeiten zur Rechts-und Sprachwissenschaft Verlag, 2005, S. 436.

[28]      Švābe A. Livonijas senākās bruņinieku tiesības. Teksts un avotu kritika. Rīga: A. Gulbja grāmatu spiestuve, 1932, 55. lpp., 62. lpp., 79. lpp.

[29]      Hupel A. W. Neue Nordische Miscellaneen. 5. und 6. Stück. Riga: [b. i.], 1794, S. 315–496. Pieejams: Neue Nordische Miscellaneen. 5. und 6. Stück [aplūkots 2020. gada 7. augustā].

[30]      Vidējo bruņinieku tiesību 239. artikulā tika nostiprinātas Vidzemes muižniecības tiesības uz atsevišķu saistošu noteikumu izdošanu savu valdījumu ietvaros.

[31]      Švābe A. Karolinas recepcija Latvijā un Igaunijā. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1936. gada 1. aprīlis, Nr. 4, 834. lpp.

[32]      Secinājumu par Zviedrijas karalistes likumu saistošo spēku Vidzemē autori izdarīja, pamatojoties uz Krievijas impērijas valdības ziņojumiem. Visticamāk nosauktais likumu saraksts nav izsmeļošs.

Sk., piemēram: О почитанiи совершеннолѣтiя въ Рижскомъ Намѣстничествѣ въ двадцать лѣтъ отъ роду. № 16.180, 11. 04. 1785. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XXII. 1784–1788. № 15.902–16.738. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 335–336;

О срокахъ объявленiя неудовольствiя на решенiя Юстиц-Коллегiи Лифляндскихъ и Эстляндскихъ дѣлъ и о переносѣ дѣлъ изъ сей Коллегiи по апелляцiи въ Сенатъ. № 7382, 22. 09. 1737. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ X. 1737–1739. № 7143–7996. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 296–299;

О произвожденiи экзекуцiи по суднымъ дѣламъ, рѣшеннымъ в Юстиц-Коллегии Лифляндскихъ и Эстляндскихъ дѣлъ, по силамъ конфирмированныхъ правъ. № 8006, 16. 01. 1740. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XI. 1740–1743. № 7997–8848. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 10–11;

О наблюденiи, дабы люди Протестанскаго иcповѣданiя, достигшiе совершеннаго возраста, по установленiямъ церковнымъ въ Христианскомъ законѣ въ надлежащимъ радѣнiемъ отъ Пасторовъ своихъ наставляемы были. № 14.841, 19. 02. 1779. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XX. 1775–1780. № 14.233–15.105. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 789–791.

[33]      Iemesls nereti sastopamajam tiesiskajam analfabētismam bija saistīts arī ar to, ka viduslaikos sastādītie likumi vienlaicīgi bija arī bibliogrāfisks retums – tos, gluži vienkārši, bija sarežģīti pat sameklēt.

[34]      Сочиненiя Ю. О. Самарина. Томъ седьмой. Письма изъ Риги и Исторiя Риги. Москва: Изданiе Д. Самарина, 1889, с. 115–119.

[35]      О подтвержденiи прежнихъ правъ и привиллегiй Рыцарства и Земства Княжества Лифляндскаго и данныхъ имъ въ 725 году привиллегiй на пожалованныя маетностей и домы; о владѣнiи наслѣдными и прочими маетностями и землями, не требуя на оные конфирмацiи; о сочиненiи особаго уложенья для оной страны и о изображенiи въ гербѣ Лифляндскаго Княжества вензеля Императорскаго Имени. № 5330, 12. 09. 1728. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ VIII. 1728–1732. № 5220–6293. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 89–90.

[36]      Резолюцiя Кабинетъ-Министровъ на прошенiе уполномоченныхъ отъ Лифляндскаго Рыцарства. – Объ учрежденiи Коммиссiи для разсмотренiя сочиненнаго вновь Лифляндскаго Уложенiя. № 8355, 28. 03. 1741. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XI. 1740–1743. № 7997–8848. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 381–382.

[37]      Учрежденiя для управленiя Губернiй Всероссiйскiя Имперiи. № 14.392, 07. 11. 1775. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XX. 1775–1780. № 14.233–15.105. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 230.

[38]      О учиненiи отъ Остзейскихъ Присутственныхъ мѣстъ напоминанiя канцелярскимъ служителямъ, чтобы они прилагали старанiе о познанiи Россiйскаго языка. № 13.376, 02. 11. 1769. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XVIII. 1767–1769. № 12.812–13.106. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 1010.

[39]      О наказанiи за упрямство и безчинство учиненное в судебномъ мѣстѣ. № 4337, 24. 10. 1723. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ VII. 1723–1727. № 4137–5219. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 142–143.

[40]      Pirmo reizi jēdziens «politiskā nāve» radās 1723. gadā. 1722. gada beigās viens no nozīmīgākajiem Krievijas impērijas diplomātiem Pēteris Šafīrovs (Пётр Павлович Шафиров, 1669–1739) tika apsūdzēts par noteiktās kārtības pārkāpšanu 1722. gada 31. oktobrī notikušajā Krievijas impērijas Valdošā Senāta sēdē, kur tika lemts jautājums par pasta iestādēm, kas atradās Šafīrova pārziņā. Saskaņā ar attiecīgo reglamentu Šafīrovs kā ieinteresēta persona nedrīkstēja piedalīties šī jautājuma izlemšanā. Par nepieciešamību pamest Krievijas impērijas Valdošā Senāta sēdi Šafīrovam atgādināja sēdes kārtību uzraugošais prokurors Grigorijs Skorņjakovs-Pisarevs (Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев, precīzākas ziņas neizdevās atrast). «Karstasinīgais barons, būdams senators, nepakļāvās un piedalījās sēdē, nolamājot Skorņjakovu [..]. Sprieduma izpilde politiski tik nozīmīgas figūras [lietā] bija zīmīga, tādēļ bez rūpīgi apdomātas teatralizēšanas šeit neiztika. Šafīrovam svinīgi atņēma gaiši zilo lenti [t. i., svētā Andreja ordenis, kas uzskatāms par augstāko Krievijas impērijas balvu, ko piešķīra «par ticību un uzticību» – autoru piezīme] un zobeņus un piesprieda galvas nociršanu». Nāvessoda izpilde tika pārnesta uz 1723. gada 15. februāri. Speciāli šim nolūkam Kremlī gandrīz vai pretī Krievijas impērijas Valdošā Senāta kancelejai tika uzstādīts ešafots. Kad apsūdzēto atveda, viņam nolasīja spriedumu un izdarīto pārkāpumu aprakstu. «Viņam noņēma parūku un veco kažoku un uzveda uz ešafota paaugstinājumu, kur viņš notupās uz ceļiem un nolika galvu uz šķilas; bet bendes palīgi iztaisnoja viņa kājas tā, ka viņam nācās gulēt uz sava resnā vēdera. Pēc tam bende pacēla lielo cirvi, taču iecirta ar to blakus, pa šķilu. Un pēkšņi Makarovs [precīzākas ziņas neizdevās atrast – autoru piezīme] imperatora vārdā paziņoja, ka noziedzniekam tiek dāvāta dzīvība cieņā par viņa panākumiem.» Kā var spriest pēc Pētera Šafīrova kāzusa, politiskā nāve bija viens no kriminālsoda augstākās pakāpes veidiem, ko izpildīja publiski pieejamā vietā, inscenējot notiesātās personas patieso sodīšanu ar nāvi. Ar politisko nāvi notiesātajiem tika atņemti visi goda tituli un konfiscēta visa manta. Lai nošķirtu ar politisko nāvi notiesātos no pārējiem noziedzniekiem un likumpaklausīgiem cilvēkiem, pirmajiem tika nocirta labā roka. Tad ar politisko nāvi notiesātā persona tika izsūtīta no pilsētām, piemēram, uz sudraba raktuvēm, «smaga darba mūžīgai pildīšanai», kur parasti pēc pusotra gada persona mira.

Марасинова Е. Н. Смертная казнь и политическая смерть в России середины XVIII века. В: журнал «Российская история». Москва: Наука, № 4, 2014, с. 56–59;

Берхгольцъ Ф.-В. Дневникъ каммеръ-юнкера Берхгольца, веденный имъ самимъ въ Росiи въ царствованiе Петра Великаго, съ 1721-го по 1725-й годъ. Часть третья. Москва: типографiя Каткова, 1860, с. 28.

[41]      О небытiи судьямъ при слушанiи и вершенiи дѣлъ ихъ родственниковъ. № 4338, 25. 10. 1723. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ VII. 1723–1727. № 4137–5219. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 143.

[42]      О сборѣ съ раскольниковъ двойныхъ податей, о небытiи имъ ни у какихъ дѣл начальниками, и о неприниманiи ихъ ни въ какия свидѣтельства. № 4526, 04. 06. 1724. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ VII. 1723–1727. № 4137–5219. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 300.

[43]      О посылкѣ въ Рогервикъ, для работъ, колодниковъ, осужденныхъ къ натуральной и политической смерти и къ вѣчной ссылкѣ, по прежнему, и о представленiи экстрактовъ по таковымъ дѣламъ въ Сенатъ на разсмотренiе. № 10.113, 18. 07. 1753. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XIII. 1749–1753. № 9569–10.1067. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 859.

[44]      Rogervīka – ostas pilsēta Igaunijas ziemeļrietumos, ko nolēma būvēt Pēteris I Romanovs. Šobrīd zināma kā Paldiski.

[45]      Марасинова Е. Н. Смертная казнь и политическая смерть в России середины XVIII века. В: журнал «Российская история». Москва: Наука, № 4, 2014, с. 54.

[46]      Moratorijs [latīņu val. moratorius, tulkojumā – tāds, kas aiztur, aizkavē] – juridisks akts, valstu vienošanās vai vienpusēja deklarācija, ar ko atliek, uz zināmu laiku aptur vai attālina kādas darbības izpildi. Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. I. Andersone, I. Čerņevska, I. Kalniņa u. c. Rīga: Izdevniecība Avots, 2019, 529. lpp.

[47]      Марасинова Е. Н. Смертная казнь и политическая смерть в России середины XVIII века. В: журнал «Российская история». Москва: Наука, № 4, 2014, с. 54.

[48]      Ar vecvārdu Эстляндiя toreiz saprata mūsdienu Igaunijas ziemeļos esošo teritoriju, kas bija pakļauta Krievijas impērijas jurisdikcijai.

[49]      Vidzemes un Igaunijas lietu Justīcijas kolēģija bija Krievijas impērijas centrālās pārvaldes orgāns, kas īstenoja administratīvās un tiesu dabas funkcijas. Vidzemes un Igaunijas lietu Justīcijas kolēģija veica attiecīgā reģiona iedzīvotāju uzskaiti, sniedza atskaiti par valsts iestāžu darbību un nodeva citu iestāžu jautājumus Krievijas impērijas Valdošajam Senātam, kā arī sazinājās ar citām Krievijas impērijas iestādēm, lēma jautājumus, kas bija saistīti ar ierēdņu iecelšanu un atcelšanu no amata, kā arī tās pārziņā atradās reliģiskā rakstura jautājumu galīgā izlemšana. Vidzemes un Igaunijas lietu Justīcijas kolēģija bija arī galvenais likumu sargs tās darbības teritorijā. Tieši šī iestāde kontrolēja, kā pārējās iestādes ievēro likumus, par katru pārkāpumu ziņojot Krievijas impērijas Valdošajam Senātam. Bez Krievijas impērijas Valdošā Senāta akcepta Vidzemes un Igaunijas lietu Justīcijas kolēģijai nebija tiesību piemērot disciplinārus sodus par konstatētiem likumpārkāpumiem.

О нечиненiи выговоровъ Юстиц-Коллегiю Лифляндскихъ и Эстляндскихъ дѣлъ подчиненнымъ ей мѣстамъ, безъ доклада Сенату. № 14.703, 30. 01. 1778. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XX. 1775–1780. № 14.233–15.105. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 592–593.

[50]      Konfirmācija [latīņu val. confirmatio] – apstiprināšana.

Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. I. Andersone, I. Čerņevska, I. Kalniņa u. c. Rīga: Izdevniecība Avots, 2005, 412. lpp.

[51]      О неприведении въ исполнение судебными мѣстами, безъ утверждения Сената, приговоровъ, по которымъ преступники присуждаются къ смертной казни или политической смерти. № 9312, 05. 08. 1746. Въ: Полное собранiе законовъ Россiйской имперiи съ 1649 года. Томъ XII. 1744–1748. № 8849–9568. Санктпетербургъ: Типографiя II Отдѣленiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1830, с. 583–584.

[52]      Сочиненiя Ю. О. Самарина. Томъ седьмой. Письма изъ Риги и Исторiя Риги. Москва: Изданiе Д. Самарина, 1889, с. 33.