Biroja Blogs

Profesors Pauls Mincs

19.04.2024.

Dr. iur. cand. Egons Rusanovs

3. raksts

Atzīmējot profesora Paula Minca jubileju

Tieši pirms 153 gadiem – 1868. gada 30. jūnijā [1] – Daugavpilī piedzima viens no izcilākajiem ebreju izcelsmes latviešu tiesību zinātniekiem – Profesors Pauls Mincs. Šķiet, ka profesors ir zināms daudziem, novērtējot viņa ieguldījumu un darbu Latvijas un tās tiesību zinātnes attīstībā.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes (LU JF) 30. auditorija 2011. gadā ieguva Paula Minca auditorijas nosaukumu, [2] LU JF Studentu pašpārvalde ik gadu rīkoja izspēli krimināltiesībās un kriminālprocesā profesora Paula Minca vārdā, [3] salīdzinoši nesen muzejā «Ebreji Latvijā» bija aplūkojama profesoram un viņa ģimenei veltīta izstāde [4]. Papildus tam 2021. gada pavasarī Latvijas Republikas Advokatūras simtgadē 19. martā šī raksta autoram bija tas gods atklāt grāmatu «Versija par profesora Paula Minca dzīvi un viņa ekstraordihnāro krimināljustīciju» [5], kurā ietverts gan prof. P Minca dzīves apraksts, norādot būtiskākos biogrāfijas notikumus no bērnības un Mincu dzimtas un tās likteņiem, līdz sabiedriskai, politiskai, profesionālai un zinātniskai darbībai un arī traģiskai mūža nogalei un izsūtījumam 1941. gadā 14. jūnijā, gan arī viņa darba «Extraordinäre Strafjustiz: rechtsgeschichtlichen Studien» (tulk. no vācu val. – Ekstraordinārā krimināljustīcija: tiesību vēstures studijas) (1918) [6] vairāku nodaļu tulkojums no vācu valodas.

Tādējādi ar profesoru Paulu Mincu no sirds lepojamies un viņa atstāto zinātnisko mantojumu godinām aizvien vēl šodien.

Profesors Pauls Mincs ir sniedzis milzīgu ieguldījumu zinātniskās domas attīstībā un jauno speciālistu paaudžu sagatavošanā. Starpkaru periodā tieši no prof. Paula Minca izveidotā un lasītā kursa studenti mācījās krimināltiesības un kriminālprocesu. Līdz ar to profesors lika pamatus krimināltiesību un kriminālprocesa attīstībai neatkarīgā Latvijā.

1919. gadā dibinātajā Latvijas Universitātē prof. P. Mincs vēl kā docents pasniedza no tās dibināšanas sākuma. [7] Un jau 1921. gadā, lai gan pastāvot dažādām diskusijām, P. Mincs Latvijas Augstskolas dekānu padomē vienbalsīgi tika ievēlēts par profesoru Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē. [8] Prof. P. Mincs bija arī viens no pirmajiem, kas savā kursā studentu vajadzībām izdeva mācību grāmatu, kura saskaņā ar laikabiedru teikto bija noderīga ne tikai studentiem, bet arī jau praktizējošiem juristiem.

Un lai gan profesora amats un lekciju pasniegšana bija pilna ar izaicinājumiem, prof. P. Mincs turpināja savu darbu universitātē līdz pat aiziešanai pensijā 1939. gadā. [9] Tādējādi «visi brīvvalsts juristi bija viņa [prof. P. Minca] audzēkņi» [10].

Prof. Uldis Krastiņš ir norādījis, ka arī mūsdienās prof. Paula Minca darbi tiek plaši izmantoti juridisko fakultāšu studentu vidū, tostarp, rakstot studiju darbus, noslēgumu darbus un promocijas darbus, [11] tomēr jāsaka, ka prof. P. Minca atstātais zinātniskais mantojums vēl nav pilnībā izpētīts un atklāts.

Prof. P. Mincam bija daudzi apjomīgi teorētiski pētījumi un raksti vairākās nozarēs, atklājot viņa fundamentālo un plašo zināšanu apjomu, kā arī svešvalodu prasmi. Ar apskaužamu regularitāti prof. P. Mincs publicējās vairākos tā laika tiesību zinātniskajos laikrakstos, piemēram, latviešu valodā viņš bieži vien publicējās izdevumos «Tieslietu Ministrijas Vēstnesis» un «Jurists», krievu valodā − «Закон и судъ» (tulkojumā no krievu val. − «Likums un tiesa»), savukārt vācu valodā «Rigasche Zeitschrift für Rechtswissenschaft» (tulkojumā no vācu val. – «Rīgas tiesību zinātnes žurnāls»). [12]

Tādējādi raksta autors aicina iepazīt prof. P. Minca zinātnisko darbību, lasot, pētot un analizējot gan viņa publikācijās, gan monogrāfijās ietvertās atziņas, kuras, lai gan atbilst tā brīža laika garam, it nemaz nav zaudējušas savu aktualitāti mūsdienās.

Aizvien turpinot darbu pie profesora Paula Minca mazāk zināmā, bet ne mazāk nozīmīgā darba «Extraordinäre Strafjustiz: rechtsgeschichtlichen Studien» (tulk. no vācu val. – Ekstraordinārā krimināljustīcija: tiesību vēstures studijas) (1918) tulkojuma izveides, šodien, atzīmējot profesora Paula Minca jubileju, lasītājam tiek piedāvāts ieskats darba vēl netulkotajās nodaļās – zīmīgs citāts, kas ir vērā ņemams mūsdienās:

«Valdnieks sadusmojās un noteica sodu pēc sava ieskata» [13].

[1]         Pēc vecā kalendāra 1868. gada 18. jūnijā.

[2]         Sk. Auditorijas izcilu tiesībzinātnieku piemiņai. Pieejams: Auditorijas izcilu tiesībzinātnieku piemiņai [aplūkots 2021. gada 26. jūnijā].

[3]         Prof. Paula Minca izspēle. Pieejams: Prof. Paula Minca izspēle [aplūkots 2021. gada 26. jūnijā].

[4]         Muižniece J. Muzejā «Ebreji Latvijā» atklāta juristam un politiķim Paulam Mincam veltīta izstāde. Pieejams: Muzejā «Ebreji Latvijā» atklāta juristam un politiķim Paulam Mincam veltīta izstāde [aplūkots 2021. gada 26. jūnijā[].

[5]         Rusanovs E. Versija par profesora Paula Minca dzīvi un viņa ekstraordināro krimināljustīciju. Rīga: Rusanovs & Partneri, 2021.

[6]         Mintz P. Extraordinäre Strafjustiz. Rechtsgeschichtliche Studien. Riga: W. F. Häcker, 1918, S.

[7]         Rusanovs E. Versija par profesora Paula Minca dzīvi un viņa ekstraordināro krimināljustīciju. Rīga: Rusanovs & Partneri, 2021, 134. lpp.

[8]         Turpat.

[9]         Turpat, 133.-138. lpp.

[10]      Ūdris J. Kāda būsi, apsolītā zme? Latvijas Vēstnesis, 1995. gada 19. janvāris, Nr. 9., 3. lpp.

[11]      Mincs P. Krimināltiesību kurss. Vispārējā daļa. Ar U. Krastiņa komentāriem. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005, 12. lpp.

[12]      Rusanovs E. Versija par profesora Paula Minca dzīvi un viņa ekstraordināro krimināljustīciju. Rīga: Rusanovs & Partneri, 2021, 138.-144. lpp.

[13]      Mintz P. Extraordinäre Strafjustiz. Rechtsgeschichtliche Studien. Riga: W. F. Häcker, 1918, S. 120.