Biroja Blogs

Patriks Denīns

25.05.2024.

1. daļa

Patriks Denīns par brīvību un liberālismu II

«Liberālisms pārveido brīvību šīs senās izpratnes pretmetā. Brīvību saprot kā vislielāko iespējamo brīvību no ārējiem ierobežojumiem, ieskaitot paražu normas. Šajā skatījumā vienīgais brīvības ierobežojums drīkst būt pienācīgā kārtībā pieņemti likumi, kuru mērķis ir uzturēt kārtību starp citādi pilnīgi atsvabinātiem indivīdiem. Tādējādi liberālisms demontē paražu pasauli un aizstāj to ar izsludinātu likumu pasauli. Ironiskā kārtā, cilvēku uzvedībai sociālajā sfērā pazaudējot jebkādu regulējumu, uzblīstošam valsts aparātam nākas nepārtraukti un aizvien vairāk veikt likumdošanas un regulatīvas darbības. «Brīvības impērija» izplešas vienā solī ar aizvien lielākas valsts kontroles sfēras izplešanos.»

/ Denīns P. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Rīga: KODOKA, 2022, 15.-16. lpp. /