Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

19.04.2024.

15. raksts

Aculiecinieka izsaukšana uz tiesas sēdi nav īpaši jāpamato

1518. tēze

Kriminālproc[esa] lik[uma] 189. p[anta] noteikumi neprasa no pusēm savos lūgumos par aculiecinieku izsaukšanu aizrādīt vēl, ko tieši šie liecinieki varēs apliecināt vai ko tie īstenībā ir redzējuši.

(1926. g[ada] 15. maija spr[iedums] Betera l[ietā] Nr. 761)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1919. g. līdz 1928. g. 31. decembrim.

Sast. Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 708. lpp.