Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

25.05.2024.

59. raksts

Jebkuram protokolam kriminālprocesā skaidri un nepārprotami jāatspoguļo patiesi fakti vai apstākļi

3183. tēze

Kriminālproc[esa] lik[uma] 1166. un 1167. p[anta] nosacījumu uzdevums ir ne tikai garantēt visskaidrāko notikuma ainu, fiksējot vietas, notikuma apstākļus un lietas stāvokli protokolā, kurš, kā apskates protokols, nolasāms tiesas sēdē, bet arī nodrošināt lietā ieinteresētos dalībniekus pret iespējamām patvaļībām un ļaunprātībām, kādu garantiju neievērošanu tiesa var ņemt vērā taisot spriedumu. 

(1933. g[ada] 20. apr[īļa] spr[iedums] Zeltiņa l[ietā] Nr. 471.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1931. g. 15. septembra līdz 1935. gada 15. septembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1933.