Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

19.04.2024.

41. raksts

Brīvā pierādījumu novērtēšana

1404.tēze

Liekot savam spriedumam par pamatu liecinieces liecības vienu daļu, kurai tiesa piešķīrusi ticamību, un izslēdzot no pierādījumiem tās pašas liecinieces liecības pārējo daļu, kā atzītu no tiesas pēc lietas apstākļiem par apšaubāmu, Apgabaltiesa rīkojusēs saskaņā ar Kriminālproc[eca] lik[uma] 141. p[antu], jo, pēc minētā panta izpratnes, ticamības piešķiršanas ziņā tiesa nav ierobežota dot priekšrocību liecinieku liecību vienai daļai pret to pašu liecinieku liecību otru daļu.

(1923. g[ada] 21. dec[embra] spr[iedums] Lezdiņa l[ietā] Nr. 879.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1919. g. līdz 1928. gada 31.decembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1923, 678. lpp.