Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

19.04.2024.

4. raksts

Tiesības konfrontēt tiesas sēdē iepriekš nopratinātos lieciniekus

Lai aizstāvība (apsūdzētais un viņa aizstāvis) varētu konfrontēt divus iepriekš nopratinātus lieciniekus, pamatojumā nav nepieciešams norādīt uz jelkādiem jauniem apstākļiem.

1391. tēze

Apsūdzētais lūdzis Apgabaltiesu pārpratināt liecinie­kus [..], nopratinot viņus vaigu vaigā.

Atraidot šo apsūdzēta lūgumu aiz tā iemesla, ka minēto liecinieku pārpratināšanai nav uzdoti jauni apstākļi, Apgabaltiesa nepareizi iztulkojusi Kriminālproc[esa] lik[uma] 123. un 741. pantus. 

(1924. g[ada] 29. apr[īļa] spr[iedums] Alpa L Nr. 226.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim.

Sast. Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 674. lpp.