Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

14.08.2024.

63. raksts

Minējumi un pieņēmumi

Spriedums nevar tikt balstīts uz apsūdzības uzturētāja minējumiem un pieņēmumiem.

3075. tēze:

Apsūdzības rakstā aprādītos apstākļus, ja tie nav pārbaudīti un apstiprinājušies tiesas izmeklēšanā, tiesa nevar likt sava atzinuma pamatojumā par tiesājamā vainību. 

(1932. g[ada] 23. sept[embra] spr[iedums] Trasūna un c. l[ietā] 353.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1931. g. 31. līdz 1935. gada 31. decembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1932.