Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

18.06.2024.

53. raksts

Tiesai ir jāmotivē jebkurš savs noraidošs lēmums

1392. tēze

Lai gan, saskaņā ar Kriminālproc[esa] lik[uma] 133. p[antu], jautājuma izšķiršana, vai būtu pieaicināms eksperts lietisku pierādījumu apskatīšanai, atkarājas no tiesas, kura izspriež lietu pēc būtības, tomēr tiesai, pēc minētā panta izpratnes, savs noraidošs lēmums obligatoriski jāmotivē. Nepievedot ne tiesas sēdes protokolā, nedz spriedumā apsūdzētā lūguma par eksperta izaicināšanu atraidīšanas iemeslus, Apgabaltiesa pārkāpusi Kriminālproc[esa] lik[uma] 133. p[antu], kādēļ pārsūdzētais viņas spriedums nav atstājams spēkā. 

(1925. g[ada] 23.maija spr[iedums] Einberga l[ietā] Nr. 228.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1925.