Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

16.04.2024.

6. raksts

Liecību sniegšanas laikā liecinošās personas iesniegtajiem dokumentiem nav jābūt apliecinātiem un iztulkotiem likumā noteiktajā kārtībā

Liecinošās personas iesniegtajos dokumentos ietverto ziņu ticamību ir jāvērtē kopsakarā ar citiem iegūtajiem pierādījumiem Krimināllietā.

1633. tēze

Saskaņā ar Kriminālproc[esa] lik[uma] 679. p[antu], lietas dalībniekiem un lieciniekiem nav liegts arī nolasīt viņu saņemtās vēstules vai arī pie viņiem esošos dokumentus, kad šās vēstulēs vai dokumenti zīmējas uz viņu liecības priekšmetu. Tādēļ, noraidot apsūdzētā F. aizstāvja lūgumu pievienot lietai līdzapsūdzētā S. rakstītās vēstules aiz tā iemesla, ka iesniegtajām vēstulēm nav nozīmes priekš lietas kā neapliecinātām noteiktā kārtībā Tiesu Palāta nepareizi iztulkojusi Kriminālproc[esa] lik[uma] 679. p[antu].

(1927. g[ada] 28. janv[āra] spr[iedums] Fridrichsona u. c. I. Nr. 37.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1919.. g. līdz 1928. gada 31. decembrim.

Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 750. lpp.