Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

16.04.2024.

40. raksts

Kas ir tā instance, kura izvērtēs, kas ir “kaitīgi vai nav kaitīgi cilvēces gara attīstībai”

445.tēze

Tiesu Palāta lietas faktiskos apstākļus atradusi iekš tā, ka apsūdzētais izdevis izplatīšanai pašsacerētu rakstu, kurā lietojis dažādus bezkaunīgus, spriedumā pievestus, izteicienus un prātojumus, kādā nodarījumā Tiesu Palāta pareizi konstatējusi Sodu lik[uma] 281. p[anta] pazīmes, jo, pretēji apsūdzētā kasācijas sūdzībā pievestam uzskatam, Sodu l[ikuma] 281. p[ants] tomēr “ierobežo cilvēka gara brīvību un aizliedz katru orģinālu domu”, ciktāl šādos orģinālas domas iemiesotas apzināti bezkaunīgos rakstos vai notēlojos, kurus raksta vai notēlojuma autors vai cita persona glabā pārdošanai, pārdod vai citādi izplata, kaut arī šīs personas būtu iedomājušās, ka viņu darbība “nav kaitīga cilvēces gara attīstībai”.

(1923.g[ada] 28. apr[īļa] spr[iedums] Jegermaņa l[ietā] Nr. 314.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1919 g. līdz 1928. gada 31.decembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1929, 222. lpp.