Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

17.06.2024.

1. raksts

Vainīguma pamatošanai izšķiroši ir tiesas izmeklēšanā iegūtie rezultāti

Pamatojot savu atzinumu par apsūdzētā vainīgumu nevis uz tiesas izmeklēšanā konstatēto, bet uz liecinieku iepriekšējā izmeklēšanā sniegtajām liecībām, apgabaltiesa pieļāva būtisku Kriminālprocesa likuma pārkāpumu.

1376. tēze

Saskaņā ar Kriminālproc[esa] lik[uma] 106. p., miertiesās lietas iztiesājamas mutiski, bet pēc šo likumu 141. p. noteikumiem jautājums par apsūdzētā vainīgumu vai nevainīgumu izšķirams pēc tiesneša iekšējas pārliecības, kas dibināta uz visu pie lietas iztiesāšanas atklāto apstākļu kopības. Dibinot savu atzinumu par apsūdzēta vainīgumu viņam inkri­minētā nodarījumā galvenā kārtā nevis uz tiesas izmeklēšanā atklāto apstākļu apsvērumiem, bet uz liecinieku B. un S. iepriekšējā izmeklē­šanā nodotām liecībām, Apgabaltiesa pielaidusi svarīgu Kriminālproc[esa] lik[uma] 106. un 141. p. pārkāpumu, kura dēļ viņas spriedums nav atstājams spēkā.  

(1928. g[ada] 28. feb[ruāra] spr[iedums] Reinšmita I. Nr. 212.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim.

Sast. Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 670. lpp.