Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

18.06.2024.

20. raksts

Ekspertam jāatbild ar noteiktu – pozitīvu vai negatīvu atbildi

3064. tēze

Aicinot uz tiesas sēdi lietpratējus attiecīga jautājuma izšķiršanai, tiesa līdz ar to ir atzinusi, ka viņa pati šo jautājumu nevar izšķirt, speciālu zināšanu trūkuma dēl, un tādēļ ekspertu slēdziens šādā jautājumā nav arī atvietojams ar citiem pierādījumiem.

Ja izaicinātais tiesas sēde eksperts viņam uzstādītos jautājumus nav varējis izšķirt vai arī nav devis noteiktas atbildes uz tiem, tad jautājums, kura noskaidrošanai tiesa aicinājusi šo ekspertu, ir palicis neatrisināts, kādēļ tiesas izmeklēšana atzīstama par nepilnīgu. Kamēr tiesa ar kompetenta eksperta palīdzību nav devusi uz uzstādīto jautājumu noteiktu – pozitīvu vai negatīvu – atbildi, arī tiesas spriedums atzīstams par nepilnīgu.

(1931. g[ada] 27. okt[obra] spr[iedums] Naichina 1[ieta] Nr. 379. un 1932. g[ada] 9. apr[īļa] spr[iedums] Fella 1[ieta] Nr. 158.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1931. g. 15. septembra līdz 1935. g. 15. septembrim.

Sast. Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1935, 419. lpp.