Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

16.04.2024.

45. raksts

Pierādījumi ir fakti, nevis to interpretācija

 1405. tēze 

Kaut gan, saskaņā ar Kriminālproc[esa] lik[uma] 141. p[antu] liecinieku liecības nozīmes noteikšana piekrīt tiesai, kas lietu caurlūko pēc būtības, tomēr no formālā viedokļa liecinieka izteicienus kā liecību kriminālprocesuālā nozīmē var kvalificēt tikai tad, ja viņš par zināmiem apstākļiem liecina kā par faktiem, bet nevis dibina savus slēdzienus par zināmu faktu esamību uz pieņēmumiem (prezumcijām).

(1924. g[ada] 29. apr[īļa] spr[iedrums] Dokas l[ietā] Nr. 165)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1924.