Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

18.06.2024.

27. raksts

Piekritības jautājums kārtībnieka mēteļa lietā

2541. tēze

Apgabaltiesa sodījusi bijušo policijas kārtībnieku A. pēc Sodu lik[uma] 607. p[anta] 2. [punkta] par to, ka viņš, nolūkā izvairīties no parāda maksāšanas, nodarījis zaudējumus saviem kreditoriem, nogriežot pogas un uzplečus un nedodot pārdot savu formas mēteli, kurš uz miertiesneša rīkojuma pamata no policijas bija aprakstīts A. kreditoru prasību segšanai.

Nav uzskatāms par iemeslu atcelt spriedumu tas apstāklis, ka konkrētā lietā apgabaltiesa nav apstājusies pie jautājuma, vai policija rīkojusies pareizi, aprakstot apsūdzētā mēteli, kurš pēc viņa vārdiem, viņam bijis vienīgais.

Jautājums par aprakstīšanas pareizību nav noskaidrojams krimināllietā, bet apsūdzētais ar sūdzību par policijas nepareizu rīcību varēja griezties pie attiecīga miertiesneša Civilproc[esa] lik[uma] 962. p[anta] kārtībā, jo tikai tādā kārtībā event[uāli] bija atceļams policijas rīkojums par mēteļa aprakstīšanu.

(1933. g[ada] 29. apr[īļa] spr[iedums] Avotiņa l[ietā] Nr. 472)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1930. g. 15. marta līdz 1931. gada 15. septembrim.

Sast. Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1931, 138. lpp.