Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

25.05.2024.

56. raksts

Ierobežojumi teikt repliku pēc tiesas debatēm ir būtisks kriminālprocesa likuma pārkāpums

2319. tēze:

Kriminālproc[esa] lik[uma] 197. pants nosaka, ka arī pēc prokurora atzinuma pēdējais vārds vienmēr dodams apsūdzētam vai viņa pilnvarniekam. Uzliekot tiesai šādu pienākumu un atzīmējot to kategoriskā formā Kriminālproc[esa] lik[uma] 197.  pantā, likumdevējs uzskatījis šāda noteikuma izpildīšanu par svarīgu momentu procesa gaitā kā lietas faktisko apstākļu noskaidrošanai, tā arī soda mēra noteikšanai, kas var iedarboties uz tiesneša apziņu, izšķirot vainības jautājumu un noteicot soda mēru. 
Konkrētā lietā Apgabaltiesa šo noteikumu nav izpildījusi, kādēļ pārsūdzētais viņas spriedums atceļams. 

(1931. g[ada] 14. marta spr[riedums] Štūlmaņa l[ietā] Nr. 62.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1930. g. 15.martam līdz 1931. gada 15. septembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1931.