Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

25.05.2024.

33. raksts

Ar vāveru ādiņām kā šodien ar neakcizētām cigaretēm un alkoholu

2139.

Sodu lik. 251. panta sastāvā neietilpst medījuma nogalināšanas vietas pazīme, kādēļ Apgabaltiesai, konstatējot to faktu, ka apsūdzētais Latvijā pārvadājis, pie Sodu lik. 251. p. minētiem apstākļiem, vāveru ādiņas, kā aizliegtu medījumu, – nebij jākonstatē tiesājamā vainības nodibināšanai arī tas fakts, ka aizturētās ādiņas novilktas Latvijā šautām vāverēm.

Nospriežot konfiscēt aizliegtos un apsūdzētam atņemtos medījumus, Apgabaltiesa rīkojusēs saskaņā ar Sodu lik. 2471. panta un Kriminālproc. lik. 1168. panta nosacījumiem.

(1931. g[ada] 10. apr[īļa] spr[iedums] Vasermeņa l[ietā] Nr. 94)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1931. g. 15.septembra līdz 1935. gada 15. septembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1934, 34. lpp.