Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

25.05.2024.

42. raksts

Vai mūdienās Covid-19 arī ir «slikta» slimība?

728.tēze

Nākot pie pārliecības, ka apsūdzētā trešo personu klātbūtnē, izpaudusi par sūdzētāju pēdējās godu aizskarošus apstākļus, stāstīdama, ka sūdzētāja slimojot ar sliktu slimību, ar kuru . . . esot jau aplaidusi pusi no ierēdņiem, un ka, izpaužot minētos apstākļus, apsūdzētā apzinājusēs, ka tie ir sūdzētājas godu aizskaroši, un izturējusēs vienaldzīgi pret šādas savas darbības sekām, – Apgabaltiesa pareizi attiecinājusi uz šo apsūdzētās nodrījumu Sodu lik[uma] 531. p[antu]. 

(1924. g[ada] 12. apr[rīļa] spr[iedums Priedes l[ietā] Nr. 191.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1919. g. līdz 1928. gada 31.decembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1924, 373. lpp.