Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

21.07.2024.

23. raksts

Arī Kriminālprocesa likuma 455. panta pirmās daļas jēga atbilst starpkaru perioda Senāta atziņai

2318. tēze

Krimiālproc[esa] lik[uma] 195. p[ants] nosaka, ka pēc liecinieku nopratināšanas atļauts dot paskaidrojumus tiklab pārsūdzības iesniedzējam, kā arī pretējai pusei. No citētā panta izriet, ka priekšsēdētājam, vadot sēdi, pēc liecinieku nopratināšanas jādod pusēm vārds «ex officio», neatkarīgi no tā, vai puses pašas bij lūgušas dot viņam vārdu.

(1930. g[ada] 7. okt[obria] spr[iedums] Tvorogols l[ieta] Nr. 453.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1930. g. 15. marta līdz 1931. gada 15. septembrim.

Sast. Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1931, 149. lpp.