Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

18.06.2024.

25. raksts

Liecinieku atkārtotai nopratināšanai apelācijas instances tiesā nav šķēršļu

3125. tēze

Kriminālprocesa likumi nenoliedz pārpratināt otrajā in­stancē lieciniekus par tādiem apstākļiem, kuri viņiem bijuši zināmi jau agrāk, bet par kuriem viņi nav liecinājuši pirmajā instancē vai nu tādēļ, ka par tiem nav uzstādīti jautājumi, vai arī tādēļ, ka liecinieki tos pie­mirsuši vai nav piešķīruši tiem nozīmi.

(1933. g[ada] 11. marta spr[iedums] Stalbes l[ietā] Nr. 430.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1931. g. 15. septembra līdz 1935. g. 15. septembrim.

Sast. Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1935, 437. lpp.