Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

25.05.2024.

44. raksts

Juridiskās kvalifikācijas strīds nodarījumā ar politisku nokrāsu

Kad liedz vārdu brīvību, to aizstāj darbi… Bet pantu var piemeklēt tik un tā.

442. tēze

Sodu lik[uma] 280. p[ants] soda vainīgo, kas atklāti pārkāpis pieklājību, izrunādams nekaunīgus vārdus vai nekaunīgi izturēdamies. Minētais Sodu lik[uma] pants ietver sevī visus gadījumus, kad ar publiski izdarītu tikumību aizskarošu darbību tiek pārkāpta pieklājība. Apsūdzētam inkriminētais nodarījums, kurš pastāv iekš tā, ka viņš uz “Brāļu kapu komitejas” kluba trepēm izlējis smirdošu šķidrumu, nesatur sevī, kā tas izriet no augšā sacītā, Sodu lik[uma] 280. p[anta] paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmes, bet to, pēc viņa rakstura, zināmos apstākļos varētu kvalificēt kā nekārtības celšanu publiskā vietā vai kā huligānismu (Sodu lik[uma] 262. vai 262 1.p[antu]), kādēļ attiecinot uz šo apsūdzētā nodarījuma Sodu lik[uma] 280. p[antu], Apgabaltiesa šo pantu pārkāpusi.

(1923. g[ada] 17. nov[embra] spr[iedums] Ketlera l[ietā] Nr. 486.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1923.