Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

16.04.2024.

17. raksts

Lieciniekam nav aizliegts atsaukties uz savām profesionālajām zināšanām

1378. tēze

Lieciniekiem, konstatējot zināmus faktus, ar likumu nav aizliegt atbalstīties uz savām profesionālajām zināšanām.

(1922. g[ada] 8. maija spr[iedums] Skujas l[ieta] Nr. 217)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim.

Sast. Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 671. lpp.