Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

17.06.2024.

29. raksts

Neapēstā meža kazlēna lieta

747. tēze

Apgabaltiesa nodibinājusi, ka apsūdzētais izpaudis apzināti nepatiesas ziņas, it kā mežsargs V. nokāvis un apēdis meža kazlēnu, kuru viņam uz viņa priekšniecības rīkojuma pamata vajadzējis palaist brīvā, – un ka šis apstāklis ir tāds, kas pats par sevi dara negodu katram pilso­nim, nostādot to par likuma pārkāpēju, bet sevišķi mežsargam, nostādot viņu savas priekšniecības acīs par neuzticamu ierēdni, kurš neizpilda vi­ņam dotos rīkojumus. Šādos apstākļos Apgabaltiesa ir pilnīgi pareizi kvalificējusi apsūdzētā nodarījumu kā Sodu lik[uma] 531. p[antā] paredzēto neslavas celšanu, bet atzīstot, ka viņš izpaudis apzināti nepatiesas bau­mas, tiesai atkrita arī vajadzība apspriest jautājumu, vai apsūdzētam nav bijis pietiekošs pamats uzskatīt izpausto apstākli par patiesu.

(1927. g[ada] 29. okt[obra] spr[iedums] Gājēja l[ieta] Nr. 8971)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim.

Sast. Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 670. lpp.