Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

25.05.2024.

21. raksts

Ne tikai nepatiesas ziņas var aizskart personas godu

721. tēze

Uz zināmu personu attiecinātie vārdi un izteicieni var būt šīs personas godu aizskaroši atkarībā no tā, kādos apstākļos un nozīmē viņi lietoti, ko katrā atsevišķā gadījumā izšķir tiesa, caurlūkojot lietu pēc būtības.

(1922. g[ada] 8. nov[embra] spr[iedums] Matveja l[ieta] Nr. 309)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim.

Sast. Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 371. lpp.