Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

21.07.2024.

34. raksts

Sacīkstes princips materiālās kompensācijas pieteikuma pierādīšanā kriminālprocesā

2334.
Kriminālprocesā celtā civīlprasība nezaudē sava sacīkstes rakstura un neatsvabina civīlprasītāju no pienākumā pierādīt savas prasības pamatu un apmērus, kā to prasa Civīlproc[esa] lik[uma] 366. p[ants]. Uz šādu pienākumu norāda arī Krimitiālproc[esa] lik[uma] 680. un 681. p[ants]. Tādēļ Tiesu Palāta, apmierinot civīlprasību vienīgi uz paša civīlprasītāja paskaidrojumu pamata, nepieprasot no viņa nekādus pierādījumus, nepareizi izpratusi civīlprasītaja lomu kriminālprocesā, kā arī Kriminalproc[esa] lik[uma] 10., 607., 608., 620., 623.—626., 643. un 679.—680. pantus.

(1930. g[ada] 17. dec[embra] spr[iedums] Kalniņa l[ietā] Nr. 755.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1930. g. 15.marta līdz 1931. gada 15. septembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1930, 154.-155. lpp.