Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

21.05.2024.

61. raksts

Slēdzienu neloģiskums

Taisot spriedumu, tā pamatojumā nav pieļaujamas iekšējas pretrunas, kas norāda uz slēdzienu neloģiskumu.

1680. tēze:

Jautājumu, kāds spēks un nozīme ir piešķirami tiesas izmeklēšanā pārbaudītiem apstākļiem, izšķir galīgi lietu pēc būtības caurlūkošanās tiesas instances un ja tiesa visus tiesas izmeklēšanā pārbaudītos apstākļus ir apsvērusi un savos slēdzienos pie pierādījumu spēka novērtēšanas, kā arī slēdzienos pie tiesājamā vainīguma vai nevainīguma pamatojuma nav pielaidusi iekšējas pretrunas, kas norādītu uz slēdzienu neloģiskumu, tad ir jānāk pie atzinuma, ka spriedums taisīts saskaņā ar kriminālprocesuāliem nosacījumiem. 

(1928. g[ada] 27. okt[obra] spr[iedums] Kapzemu l[ietā] Nr. 984.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1928.