Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

25.05.2024.

19. raksts

Apelācijas instances tiesa nevar patvarīgi paplašināt lietas izskatīšanas ietvarus

3128. tēze

Nav pielaižams tāds stāvoklis, ka pēc tam, kad tiesas pirmā instance atzinusi par nepierādītu zināmu notikumu, apelācijas in­stance, bez attiecīga prokuratūras protesta un bez apelācijas atsauksmes no civīlprasitaja puses, no jauna pārbauda jautājumu par tā paša notikuma pierādīšanu. (Skat, 1762. tēzi.)

(1933. g[ada] 29. apr[īļa] spr[iedums] Jakoviča un c. l[ieta] Nr. 352.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1931. g. 15. septembra līdz 1935. g. 15. septembrim.

Sast. Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1935, 438. lpp.