Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

19.04.2024.

26. raksts

Kādi laiki, tādi tikumi

765. tēze

Zināma izturēšanās vai izteicieni var būt godu aizskaroši paši par sevi, kādā gadījumā tiesai, nodibinot spriedumā tos faktiskos apstākļus, no kuriem tāda izturēšanās sastāv, vai arī konstatējot, ka attiecīgie vārdi vai izteicieni no apsūdzētā lietoti, atkrīt vajadzība pievest apsvērumus, ka izturēšanās pielaista vai izteicieni lietoti ar nodomu aizskārt tās personas godu, pret kuru izturēšanās vērsta vai izteicieni lietoti. [..]

Dotā gadījumā Apgabaltiesa inkriminējusi apsūdzētai izteicienu lietošanu, kuriem pašiem par sevi nav godu izskarošas nozīmes, kādēļ un sevišķi ievērojot to, ka apsūdzētā bija cēlusi ierunu, ka viņai nav bijis nodoms aizskārt policijas ierēdņa godu, bet ka viņa inkriminēto izteicienu «ko jūs te atnākuši meklēt – prostituētās, vai? tādas ejat citur meklēt» lietojusi tikai sakarā ar to, ka policija izdarījusi iemītnieku kontroli viņas vīra viesnīcā, ar nolūku pārliecināties, vai viesnīcā netiek pieturētas prostituētās, – tiesai vajadzēja pievest apsvērumus, aiz kuriem viņa nonākusi pie pārliecības, ka apsūdzētai, lietojot aprādīto izteicienu, bija nodoms aizskārt policijas ierēdņa godu.

(1924. g[ada] 15. nov[embra] spr[iedums] Lediņš l[ieta] Nr. 464)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim.

Sast. Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 386.–387. lpp.