Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

21.08.2024.

65. raksts

Sēdes protokola pareizums

Miertiesnesim bija jāiepazīstina liecinošā persona ar viņas liecību pieraksta pareizumu tiesas sēdes protokolā.

1971. tēze:

Lietas dalībnieka apgalvojums kasācijas sūdzībā, ka liecinieku liecības, ar kurām apgabaltiesa pamatojusi savu spriedumu, esot nepareizi ierakstītas pirmās instances tiesas sēdes protokolā, nevar būt par iemeslu sprieduma atcelšanai, ja miertiesnesis ir izpildījis Kiminālproc[esa] lik[uma] 173. p[anta] prasījumus un no lietas nav redzams, ka šie liecinieki būtu cēluši iebildumus pret viņu nopratināšanas protokola pareizību. 

(1932. g[ada] 30. apr[īļa] spr[iedums] Millera l[ietā] Nr. 357.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1931. g. 31. līdz 1935. gada 31. decembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1932.