Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

21.07.2024.

46. raksts

Tiesai un citiem procesa dalībniekiem ir pienākums veikt pierādījumu analīzi, lai pamatotu savus secinājumus

1451. tēze

Kaut gan tiesa, atzīstot liecinieku… liecības par nenozīmīgām priekš lietas, bet nepaskaidrojot spriedumā, kādēļ viņa nākusi pie šāda atzinuma, – ir pārkāpusi Kriminālproc[esa] lik[uma] 152. p[antu], tomēr, ievērojot, ka cietušais savā kasācijas sūdzībā nepaskaidroja, kādēļ īsti minēto liecinieku liecībām būtu piešķirama nozīme lietā, Senāts nevar atzīt šo pārkāpumu par tik svarīgu, ka pārsūdzēto spriedumu nevarētu atstāt spēkā. 

(1925.g[ada] 11.dec[embra] spr[iedums] Buiviša l[ietā] Nr. 657.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1925.