Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

13.07.2024.

13. raksts

Tiesas personiskos novērojumus nepieciešams pārbaudīt tiesas izmeklēšanā

Nepārvēršot savus novērojumus tiesas sēdes laikā par izmeklēšanas priekšmetu, tiesa nevar ar tiem pamatot savus secinājumus spriedumā.

1410. tēze

Liekot sava atzinuma pamatā apsvērumus par cietušā uzvešanos tiesas sēdē un, proti, ka cietušais kā pirms, tā arī pēc viņa lietas iztiesāšanas staigājis pilnīgi vesela cilvēka soļiem, kurpretim pie tiesas galda ieradies ārkārtīgi klibodams, tiesa ienesusi spriedumā tādus apstākļus, kas nav bijuši par tiesas izmeklēšanas priekšmetu un ar to pārkāpusi Kriminālproc[esa] lik[uma] 141. pantu.

(1925. g[ada] 14. nov[embra] spr[iedums] Klavipa 1[ietā] Nr. 368.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1919. g. līdz 1928. g. 31. decembrim.

Sast. Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 679. lpp.