Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

08.08.2024.

9. raksts

Tiesa nevar iepriekš zināt vai procesa dalībnieka uzdotais jautājums liecinošai personai ir nesvarīgs

1535. tēze

Pēc Kriminālproc[esa] lik[uma] 192. p[anta]. izpratnes, pusēm var liegt uzstādīt nopratināmiem lieciniekiem tikai tādus jautājumus, kuri vispār neattiecas uz lietu, bet nevis tādēļ, ka tiesas priekšsēdētājs atzinis jautājumu par nesvarīgu.

(192S. g[ada] 27. sept[embra] spr[iedums] Pūdeļa l[ietā] Nr. 475.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim.

Sast. Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 712. lpp.