Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

17.06.2024.

47. raksts

“Mētelīšu virinātāju” pants starpkaru periodā

444. tēze

Priekš Sodu lik[uma] 280.p[anta] 2. daļā paredzētā nozieguma sastāva nav no svara, vai citas personas ir redzējušas vainīgajam inkriminēto piedaudzīgo rīcību, bet pietiek, ja vainīgā prettikumiskā darbība, to objektīvi ņemot, bija saistīta ar piedauzību priekš citiem un ja šādu darbību vainīgais bij pstrādājis apzināti tādā laikā un vietā, kad šo prettikumisko dabību v a r ē j a novērot citas personas. 

(1926.g[ada] 29. janv[āra] spr[iedums] Priedītes l[ietā] Nr. 223.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1926.