Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

21.07.2024.

43. raksts

Tiesas secinājumi nevar balstīties uz minējumiem un pieņēmumiem

2248.tēze

Sodu lik[uma] 611.p[anta] 1.d[aļas] 3. punktā aprādītā nozieguma sastāva nodibināšanai nepieciešami konstatēt, ka vainīgais uzrādījis piedzīšanai tādu dokumentu, pēc kura, viņam to zinot, piedzenamais parāds jau dzēsts visumā vai kādā daļā. 

Izspriežot celtās apsūdzības aprādītā pantā minētos gadījumos tiesai jāpiegriež sevišķa uzmanība subjektīvās puses noskaidrošanai un noteikti jānodibina savā spriedumā, no kādiem īsti par pierādītiem atzītiem faktiem tiesa nākusi pie pārliecības par tiesājamā a p z i n ā t ī b u, ka piedzenamais pēc dokumenta parāds jau dzēsts visumā vai kādā daļā. 

(1931. g[ada] 13.maija spr[iedums] Ivanova l[ietā] Nr. 335)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1930. g. 15.martam līdz 1931. gada 15. septembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1931.