Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

29.08.2024.

12. raksts

Pierādījumiem nav predestinēts [*] spēks

Pirmstiesas kriminālprocesā iegūtiem pierādījumiem nav iepriekšnoteikts spēks. To novērtēšanā tiesa nav saistīta ne ar kādiem noteikumiem, kā vien ar savu iekšējo pārliecību.

1418. tēze

Kriminālprocesa likumi nepazīst pierādījumus ar predestinētu

(iepriekšteiktu) spēku, jo no šo likumu 141. un 779. p. p. redzams, ka tiesas izmeklēšana pārbaudīto apstākļu spēka un nozīmes novērtēšanā tiesa nav saistīta ne ar kādiem noteikumiem, izņemot savu iekšējo pārliecību. Tādēļ arī attiecīgo iestāžu un amatpersonu pie izziņu izdarīšanas sastādītie protokoli, to starpā arī protokoli, par kuriem iet runa Kriminālproc[esa] lik[uma] 1056. pantā, kaut šiem protokoliem arī būtu visi to pašu likumu 1062. pantā apradītie atribūti, paši par sevi vēl nav uzskatāmi par protokolos aprādīto apstākļu neapšaubāmu pierādījumu, t. i. par tādu, kurš nebūtu pārbaudāms vai apgāžams.

(1926. g[ada] 30. okt[obra] spr[iedums] Gavrijenko 1[ieta] Nr. 994.)

[*] Tāds, kas ir iepriekš nolemts, noteikts. Pieejams: predestinēts [aplūkots 2020. gada 28. augustā]

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim.

Sast. Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 681. lpp.