Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

19.04.2024.

49. raksts

Kriminālprocesa likuma prasības

Ja apelācijas instances tiesa pievienojas pirmās instances tiesas izteiktajam lietas faktisko apstākļu novērtējumam, tai vispirms ir jāizvērtē vai šis spriedums ir sastādīts atbilstoši Kriminālprocesa likuma prasībām.

1450.tēze

Kaut gan gadījumos, kad lietas faktiskā puse apelācijas instancē nav pārveidojusēs, Apgabaltiesai, kā apelācijas instancei, ja viņa piekrīt miertiesneša atzinumam attiecībā uz lietas faktiskās puses novērtējumu, nav nepieciešami jāpieved savā spriedumā lietas faktiskā puse, nedz arī pastāvīgi motīvi, kādēļ viņa piekrīt miertiesneša slēdzienam, tomēr tas pielaižams tikai tad, ja pirmās instances spriedums atbilst kriminālprocesa likumu nosacījumiem. Dotā gadījumā, turpretim, miertiesnesis nemaz nav apsvēris apsūdzētā uzdotās liecinieces liecības nozīmi, kādēļ kasācijas instance nevar nākt pie atzinuma, ka pārsūdzētais spriedums taisīts saskaņā ar Kriminālproc[esa] lik[uma] 141.p[anta] noteikumiem. Aiz pievestiem iemesliem Senāts atrod, ka pārsūdzētais spriedums nav atstājams spēkā Kriminālproc[esa] lik[uma] 141. un 152. p[anta] pārkāpuma dēļ.

(1925. g[ada] 9.jūn[ija] spr[iedums] Zobena l[ietā] Nr. 273.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1925.